Privaatsusavaldus

Viimati uuendatud 27.4.2018

Me väärtustame oma võimet pakkuda teile teavet läbi meie omavahelise suhtluse, toimugu see silmast silma, läbi meie digitaalsete platvormide (nagu meie mobiilirakendused ja veebisaidid) või muul viisil, mille te saate meiega suhtlemiseks valida.

See privaatsusavaldus selgitab, kuidas GlaxoSmithKline ja tema ettevõtete grupp („GSK”, „meie” ja „me”) koguvad, kasutavad ja jagavad isikuandmeid, mis te meile enda kohta annate või mida me muul viisil teie kohta saame või genereerime. Võtke hetk aega, et see privaatsusavaldus läbi vaadata ja küsimuste tekkimisel võtke julgesti ühendust ühel allpool toodud viisidest.

Sisukord

1. Missuguseid isikuandmeid me kogume ja kust me need saame?

    Kuidas me teid puudutavaid isikuandmeid saame?

2. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

3. Mõnikord me jagame teie isikuandmeid

4. Edastamine väljapoole teie koduriiki

    Veebisaidid, mida me ei oma ega kontrolli

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

6. Kui turvatud on teie isikuandmed?

7. Teie õigused

    Mis juhtub, kui te ei soovi meile oma isikuandmeid anda?

8. Vastutav töötleja

9. Andmekaitseametnik

1. Missuguseid isikuandmeid me kogume ja kust me need saame?

Isikuandmed, mis me teie kohta kogume, on järgmised:

 • tehniline teave, nagu
  • tegevuse andmed, nt kas e-kiri, mis me teile saatsime, avati;
  • teave teie külastuste kohta meie veebisaidile, sh kaustatava brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem, külastamise ajad, vaadatud lehed, lingid, millel olete klõpsanud, teie IP-aadress ja leht, mida te külastasite enne meie veebisaitidele tulekut;
  • seadme teave, sh seadme kordumatu tuvastaja, riistvara mudel, operatsioonisüsteem ja selle versioon, mobiilvõrgu teave.

Võime töödelda ka andmeid, mis annavad teavet teie terviseseisundi kohta. Näiteks kui räägite meile oma tervisprobleemidest, kui saame teate, et teil on esinenud kõrvaltoimeid mõne meie tootega, või kui terviseandmeid saab tuletada teabest, mis te olete meile andnud, kui olete meiega mis tahes põhjusel ühendust võtnud. Kui töötleme seda tüüpi teavet teie kohta, siis võtame sobivad meetmed, kui see on seadusega ette nähtud, et saada teilt nõusolek selle teabe meiepoolseks kasutamiseks.

Kuidas me teid puudutavaid isikuandmeid saame?

Me kogume teie isikuandmeid meie tehnoloogiatööristade ja teenuste, sh GSK-le saadetud ja GSK-lt saadud e-kirjad, jälgimise käigus. Me võime kombineerida teavet, mis me oleme teie kohta erinevatest allikatest saanud.

2. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Me kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

    1. Et hallata meie igapäevast tegevust, sh

 • täita kohalduvaid seadusi, eeskirju, määrusi, juhiseid, koodekseid ja tööstuslike/ametialased eeskirju ja määrusi;
 • vastata kohalike ja välisriikide regulatiivasutuste, valitsuste, kohtute ja täitevasutuste taotlustele ja päringutele ning täita kohustusi, mis on seotud kohtuprotsesside või mis tahes kohtuhagidega, ning
 • uurida ja võtta meetmeid kasutajate vastu, kes rikuvad meie eeskirju või kelle käitumine on ebaseaduslik või kahjustab teisi või teiste vara.

    2. Et täiustada meie igapäevast tegevust, sh

 • sise-eesmärkidel töötlemine, nagu auditeerimine, andmeanalüüsid ja teadusuuringud, et aidata meil pakkuda ja täiustada GSK digitaalplatvorme, sisu ja teenuseid;
 • suundumuste, kasutuste ja tegevuste jälgimine ja analüüs seoses meie toodete ja teenustega, et mõista missugused meie digitaalsete platvormide ja teenuste osad pakuvad kõige suuremat huvi ning et täiustada meie platvormide disaini ja sisu.

Mille alusel me teie isikuandmeid kasutame?

 • Õigustatud ärihuvidest lähtuvalt. Teie isikuandmete kasutamine aitab meil oma äri käigus hoida ja täiustada ning muuta minimaalseks häirete esinemine teenustes, mida võime teile pakkuda. Samuti võimaldab see meil muuta teiega suhtlemise asjakohasemaks ja seda paremini teie jaoks kohandada ning muuta teie kogemus meie toodete ja teenustega tõhusaks ja tulemuslikuks.
 • Meie seadusest tulenevate kohustuste ja teabenõuete täitmiseks. Seaduste, määruste, eeskirjade, koodeksite ja juhiste järgimine on meie jaoks oluline ja me tahaksime olla võimelised neid järgima ning samuti vastata andmetaotlustele või -nõuetele, nagu käesolevas dokumendis sätestatud. Need mõjutavad meie äritegevuse viisi ja aitavad meil muuta oma tooted ja teenused nii ohutuks kui võimalik. Kui kasutame teie isikuandmeid sellel eesmärgil, võite olla kindlad, et olukordades, kus see on võimalik, võtame meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks.

3. Mõnikord me jagame teie isikuandmeid

Me võime teie isikuandmeid jagada järgmiste isikutega:

 • GSK ettevõtete grupi liikmed ja
 • järgmised usaldusväärsed kolmandad osapooled:
  • meie esindajad ja varustajad, sh need, kes varustavad meid tehnoloogiliste teenustega, nagu andmeanalüütika, veebimajutus ja tehniline tugi;
  • meie professionaalsed nõustajad ja audiitorid;
  • kohalikud ja välisriikide kohtud, regulatiivasutused, valitsused ja täitevasutused;
  • muud kolmandad osapooled, kes on seotud kogu või osa meie ettevõtte müümise, liitumise, ostmise või ümberkorraldamisega.

4. Edastamine väljapoole teie koduriiki

Me võime teie isikuandmeid edastada väljapoole teie koduriiki. Riigid, kuhu teie isikuandmed edastatakse, ei pruugi pakkuda samal tasemel isikuandmete kaitset kui teie koduriik. Riigid, kuhu teie isikuandmeid võidakse edastada, on järgmised:

Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa, Iirimaa

Me rakendame kooskõlas kohalduvate andmekaitse ja eraelu puutumatust käsitlevate seadustega asjakohaseid meetmeid, et teie isikuandmed jääksid kaitstuks ja turvatuks, kui need edastatakse teie koduriigist väljapoole. Need meetmed sisaldavad andmeedastuse lepinguid, millega on paika pandud standardsed andmekaitse sätted. Lisateavet andmeedastuse lepingute kohta võite leida siit.

Veebisaidid, mida me ei oma ega kontrolli

Aeg-ajalt võime pakkuda linke veebisaitidele või mobiilirakendustele, mida me ei oma ega kontrolli. See privaatsusavaldus ei kehti nendele veebisaitidele. Kui otsustate neid veebisaite kasutada, veenduge, et tutvuksite juriidiliste ja privaatsusavaldustega, mis on igal saidil või mobiilirakenduses, kuhu te lähete, ning et saaksite aru nende isikuandmete töötlemise praktikatest.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Üldreegli kohaselt säilitame teie isikuandmeid nii kaua kui vajalik a) seadusega kooskõlas olemiseks; b) kohtuhagide või uurimiste jaoks, millesse GSK on kaasatud, või c) teile teabe jagamiseks, teie poolt nõutud digitaalkanalitele (nagu meie veebisaidid) juurdepääsu andmiseks ning meie toodete ja teenuste pakkumiseks.

6. Kui turvatud on teie isikuandmed?

Me kasutame kooskõlas kohalduvate andmekaitse ja eraelu puutumatust käsitlevate seadustega mitmesuguseid turvameetmeid ja tehnoloogiaid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

Näiteks kui jagame teie isikuandmeid väliste tarnijatega, võime sõlmida kirjaliku lepingu, mis kohustab tarnijaid hoidma teie teabe konfidentsiaalsena, ja rakendada asjakohaseid turvameetmeid, et tagada teie teabe turvalisus.

7. Teie õigused

Teil võib olla õigus

 • keelata oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil;
 • küsida GSK-lt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, sh saada koopia oma isikuandmetest;
 • nõuda oma isikuandmete parandamist ja/või kustutamist;
 • nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või mitte nõustuda nende töötlemisega;
 • võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks (kui GSK töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel);
 • nõuda GSK-le antud isikuandmete saamist või ülekandmist teisele asutusele masinloetavas vormis ning
 • esitada kaebus kohalikule järelevalveasutusele, kui teie eraelu puutumatusega seotud õigusi on rikutud või kui olete oma isikuandmete ebaseadusliku töötlemise tulemusel kannatada saanud.

Kui soovite oma õigusi kasutada, andke meile sellest teada, saates e-kirja aadressile LV.CPA@gsk.com.

Mis juhtub, kui te ei soovi meile oma isikuandmeid anda?

Kui teile on antud võimalus oma isikuandmeid meiega jagada, võite te alati otsustada seda mitte teha.

Kui otsustate meile oma isikuandmeid mitte anda, siis esitate te vastuväite oma isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks või otsustate tagasi võtta nõusoleku, mille võite olla töötlemiseks andnud, ja meie respekteerime seda valikut kooskõlas meie seadusest tulenevate kohustustega. See võib tähendada, et me ei saa läbi viia tegevusi, mis on vajalikud kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks (vt „Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?”), või teie ei saa meie pakutavaid teenuseid või tooteid kasutada.

GSK-lt võidakse nõuda teie isikuandmete säilitamist või tal on õigus neid säilitada seaduslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks ning oma seadusest tulenevate õiguste ja huvide kaitsmiseks ja elluviimiseks.

8. Vastutav töötleja

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn, on teie isikuandmete vastutav töötleja.

9. Andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi või taotlusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui vajate lisateavet, võtke ühendust GSK andmekaitseametnikuga aadressil LV.CPA@gsk.com.