Oświadczenie o ochronie prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 20 maja 2019

Cenimy sobie to, że możemy Państwu udzielać informacji, zarówno w ramach kontaktów osobistych i za pośrednictwem platform cyfrowych (takich jak nasze aplikacje mobilne i witryny internetowe), jak i w dowolny inny sposób wybrany przez Państwa, aby się z nami skontaktować.

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, jak firma GlaxoSmithKline oraz firmy należące do jej grupy („GSK”, „my”, „nas”, „nasze” itd.) gromadzą, wykorzystują i udostępniają Państwa dane osobowe, które Państwo nam przekazali lub które możemy w inny sposób uzyskać lub wygenerować. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności — w przypadku jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami za pomocą jednej z określonych poniżej metod.

Spis treści

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i skąd je uzyskujemy?

2. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

3. Czasami udostępniamy Państwa dane osobowe

4. Przekazywanie danych osobowych poza granice Państwa kraju pochodzenia

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

6. Na ile bezpieczne są Państwa dane osobowe?

7. Prawa, które Państwu przysługują

8. Pliki cookie i inne technologie

9. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi

10. Administrator danych

11. Inspektor ochrony danych

1. Jakie dane osobowe gromadzimy i skąd je uzyskujemy?

Zbieramy w szczególności następujące dane na Państwa temat:

 • dane techniczne — takie jak:
  • dane dotyczące aktywności, na przykład tego, czy wiadomość e-mail, którą do Państwa wysłaliśmy, została otwarta;
  • informacje na temat Państwa wizyt w naszych witrynach internetowych, w tym typ używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, czasy dostępu, przeglądane strony, kliknięte adresy URL, Państwa adres IP oraz strona odwiedzana przed przejściem do naszych witryn internetowych;
  • informacje na temat urządzenia, w tym unikatowy identyfikator urządzenia, model sprzętu, system operacyjny i jego wersja oraz informacje dotyczące operatora telefonii komórkowej.

Możemy również przetwarzać Państwa dane, które mogą zawierać informacje na temat Państwa stanu zdrowia — na przykład, gdy informują nas Państwo o swoim aktualnym stanie zdrowia, gdy otrzymujemy raport, że odczuwają Państwo skutki uboczne związane z jednym z produktów GSK lub gdy informacje na temat stanu zdrowia można wywnioskować z informacji, których nam Państwo udzielili, gdy skontaktowali się Państwo z nami z jakiegoś powodu. Przetwarzając tego rodzaju informacje na Państwa temat, podejmiemy odpowiednie kroki — zgodnie z przepisami prawa — w celu uzyskania Państwa zgody na wykorzystywanie tych informacji.

Skąd uzyskujemy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe w trakcie monitorowania naszych narzędzi i usług technicznych, w tym wiadomości e-mail wysyłanych do/z GSK. Możemy także łączyć informacje na Państwa temat uzyskane przez nas z różnych źródeł.

2. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do następujących celów:

    1. Zarządzanie codzienną działalnością GSK, w szczególności w następujących celach:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji, instrukcji, kodeksów oraz zasad i regulacji branżowych/zawodowych;
 • spełnianie wymogów i żądań określonych przez lokalne i zagraniczne organy regulacyjne, instytucje administracji publicznej, sądy i organy ścigania, a także wynikłych w trakcie procesu sądowego lub związanych z postępowaniem sądowym; oraz
 • prowadzenie dochodzeń i podejmowanie stosownych działań przeciw użytkownikom, którzy naruszają nasze zasady lub angażują się w zachowania niezgodne z prawem bądź szkodliwe dla innych osób lub ich mienia.

    2. Usprawnianie bieżącej działalności GSK, w tym:

 • w celach wewnętrznych, takich jak audyty, analiza danych i badania, które pomogą nam w udostępnianiu i udoskonalaniu cyfrowych platform, treści i usług GSK;
 • w celu monitorowania i analizy trendów, zużycia i działań związanych z produktami i usługami GSK, aby zrozumieć, które elementy naszych cyfrowych platform i usług budzą największe zainteresowanie, oraz ulepszać interfejs użytkownika i zawartość naszych platform.

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 • W uzasadnionych celach biznesowych. Państwa dane osobowe pomagają nam w prowadzeniu i udoskonalaniu naszej działalności biznesowej oraz w minimalizowaniu zakłóceń w usługach, które możemy Państwu oferować. Pozwalają nam również bardziej spersonalizować komunikację z Państwem i przekazywać więcej informacji dla Państwa istotnych. Dzięki temu mogą Państwo również czerpać większą satysfakcję z korzystania z produktów i usług GSK.
 • Aby wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych lub spełnić inne wymogi dotyczące udostępnienia informacji. Zgodność z przepisami prawa, regulacjami, zasadami, kodeksami i instrukcjami jest dla nas ważna i dołożymy wszelkich starań, aby ich przestrzegać. Chcemy też spełniać inne prośby i żądania dotyczące udostępniania określonych w niniejszym dokumencie danych. Wszystkie te przepisy, regulacje, zasady itd. wpływają na sposób, w jakimi prowadzimy działalność, i pomagają nam zapewnić maksymalne możliwe bezpieczeństwo naszych produktów i usług. W sytuacjach, gdy wykorzystujemy Państwa dane osobowe do tego celu, mogą mieć Państwo pewność, że będziemy, wszędzie gdzie to możliwe,podejmować działania mające na celu ochronę tych danych.

3. Czasami udostępniamy Państwa dane osobowe

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • firmy wchodzące w skład grupy GSK oraz
 • następujące zaufane podmioty zewnętrzne:
 • nasi przedstawiciele i dostawcy, w tym podmioty świadczące na rzecz GSK usługi technologiczne, takie jak analiza danych, hosting i pomoc techniczna;
 • nasi profesjonalni doradcy i audytorzy;
 • lokalne i zagraniczne sądy, organy regulacyjne, instytucje administracji publicznej i organy ścigania (policja);
 • inne podmioty zewnętrzne związane z działalnością handlową GSK, a także z fuzjami, zakupem lub reorganizacją wszystkich lub wybranych elementów naszej firmy.

4. Przekazywanie danych osobowych poza granice Państwa kraju pochodzenia

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe poza granice Państwa kraju pochodzenia. Kraje, do których są przekazywane Państwa dane osobowe, mogą nie oferować poziomu ochrony danych równorzędnego z poziomem zapewnianym przez przepisy obowiązujące w Państwa kraju pochodzenia. Do krajów tych należą m.in.:

Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Irlandia

Wdrożymy odpowiednie środki, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych podczas ich przesyłania za granice kraju Państwa pochodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Do środków tych należą umowy o przekazywaniu danych osobowych, w których zamieszczone są standardowe klauzule o ochronie tych danych. Więcej informacji na temat umów o przekazywaniu danych można znaleźć tutaj.

Witryny internetowe, które nie są własnością GSK i nad którymi nie sprawujemy kontroli

Czasami możemy udostępniać łącza do witryn internetowych lub aplikacji mobilnych, które nie są naszą własnością i nad którymi nie sprawujemy kontroli. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do tych witryn i aplikacji. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z tych witryn lub aplikacji, powinni Państwo zapoznać się z opublikowanymi w każdej z nich notami prawnymi i oświadczeniami o ochronie prywatności, aby zaznajomić się ze stosowanymi w nich praktykami w zakresie ochrony danych osobowych.

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Z zasady przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne (a) w celu zachowania zgodności z przepisami prawa; (b) w związku z postępowaniem prawnym lub dochodzeniem, w które jest zaangażowana firma GSK; lub (c) w celu udzielenia Państwu informacji bądź dostępu do kanałów cyfrowych (takich jak nasze witryny internetowe) lub do produktów czy usług GSK, o który Państwo prosili.

6. Na ile bezpieczne są Państwa dane osobowe?

Stosujemy różnego rodzaju środki bezpieczeństwa i technologie zabezpieczające, aby pomóc w ochronie Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmodyfikowaniem lub zniszczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.

Na przykład w sytuacji, gdy udostępniamy Państwa dane osobowe dostawcom zewnętrznym, możemy zawrzeć z nimi pisemną umowę, która zobowiązuje tych dostawców do zachowania poufności Państwa danych oraz do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę Państwa danych.

7. Prawa, które Państwu przysługują

Mogą Państwo skorzystać z prawa do:

 • zrezygnowania z przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • zapytania GSK o przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także poproszenia o przekazanie kopii tych danych;
 • zażądania edycji lub usunięcia Państwa danych osobowych;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
 • wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy GSK przetwarza te dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody);
 • zażądania przekazania lub przesłania danych osobowych, które dostarczyli Państwo GSK, innej firmie, instytucji lub organizacji, w formie nadającej się do odczytu maszynowego oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego, jeśli doszło do naruszenia Państwa praw do ochrony prywatności lub jeśli doznali Państwo szkody w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość na adres PL.CPA@gsk.com.

Jak należy postąpić, jeśli nie chcą nam Państwo podać swoich danych osobowych?

Jeśli mają Państwo możliwość udostępnienia nam swoich danych osobowych, mogą Państwo zawsze zdecydować, aby tego nie robić.

Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jeśli nie zgodzą się Państwo na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych lub jeśli zechcą Państwo cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie, uszanujemy Państwa decyzję zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Może to jednak oznaczać, że nie będziemy w stanie podjąć działań niezbędnych do osiągnięcia opisanych celów przetwarzania (patrz punkt „Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe”) lub że nie będą Państwo w stanie skorzystać z oferowanych przez nas usług i produktów.

Firma GSK może być zobowiązana do przechowywania Państwa danych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów obowiązującego prawa, a także w celu ochrony i dochodzenia praw i interesów przysługujących nam na mocy przepisów prawa.

8. Pliki cookie i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy GSK mogą korzystać z plików cookie i innych technologii, takich jak identyfikatory urządzeń, w celu zwiększenia komfortu Użytkownika, ułatwienia nam zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywane są nasze platformy – przykładowo, które części naszych stron były odwiedzane i które wiadomości zostały otwarte, a także do oceny skuteczności reklam i usług. Zasadniczo, dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie traktujemy jako dane niebędące danymi osobowymi. Jednak w zakresie, w jakim adres IP lub podobne identyfikatory, są na podstawie obowiązującego lokalnie prawa uważane za dane osobowe, to takie identyfikatory oraz dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie, które można powiązać z takimi identyfikatorami, uznajemy za dane osobowe.

Więcej o plikach cookie

Wykorzystujemy pliki cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych. Cookie to unikalny kod numeryczny przesyłany do przeglądarki komputera Użytkownika w celu śledzenia zainteresowań i preferencji Użytkownika oraz rozpoznania go jako Użytkownika. Za pomocą plików cookie i innych technologii takie dane mogą być gromadzone automatycznie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapobiec automatycznemu gromadzeniu danych, należy zapoznać się z zakładką „Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi” poniżej. Należy pamiętać o tym, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje naszych stron internetowych będą niedostępne.

Pliki cookie wykorzystujemy w różnych celach:

 • Główna działalność
  Pliki cookie są nam niezbędne do obsługi stron internetowych GSK.
 • Funkcjonalność
  Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie, aby respektować wybrane przez Użytkownika opcje dotyczące preferowanego przez niego sposobu funkcjonowania platform GSK. Przykładowo funkcjonalne pliki cookie wykorzystujemy do zapamiętywania danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, aby zapewnić Użytkownikowi komfort użytkowania i dostosowania informacji adekwatnych do obszaru zainteresowań Użytkownika.
 • Wydajność/Analityka
  Wykorzystujemy pliki cookie do analizy wydajności naszych stron internetowych, do ich utrzymywania, obsługi i stałego usprawniania. Wykorzystujemy pliki cookie do analizy odwiedzania naszych stron internetowych i kanałów komunikacji cyfrowej. Przykładowo możemy uzyskać informacje z żądanej komunikacji, w tym informacje o tym, czy Użytkownik otworzył lub przekazał wiadomość e-mail lub czy kliknął na jakąkolwiek ich treść. W ten sposób uzyskujemy informacje na temat skuteczności naszej komunikacji i możemy prezentować treści potencjalnie interesujące danego Użytkownika.
 • Podmioty trzecie
  Możemy zezwolić naszym partnerom biznesowym na używanie plików cookie na stronach internetowych GSK w wyżej wymienionych celach – szczegółowe informacje zawarto poniżej.

Reklama podmiotów trzecich i internetowa reklama behawioralna

Użytkownik może otrzymywać reklamy produktów i usług GSK na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów trzecich oparte o analizę działań online Użytkowników. Ponadto nasi partnerzy reklamowi mogą umieszczać i wykorzystywać pliki cookie na stronach internetowych GSK oraz na innych stronach internetowych podmiotów trzecich aby zbierać informacje o aktywności Użytkownika w celu dostarczania mu spersonalizowanych reklam internetowych. Jest to tzw. internetowa reklama behawioralna lub „OBA”. Partnerzy reklamowi, którzy uzyskają zgodę na wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do własnych celów, zobowiązani są poinformować Użytkownika o swojej tożsamości oraz o tym w jaki sposób będą wykorzystywać jego dane osobowe.

Więcej informacji o plikach cookie zawarto powyżej. Aby zrezygnować z otrzymywania internetowych reklam behawioralnych, należy zapoznać się z sekcją „Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi”.

9. Kontrola Użytkownika nad danymi osobowymi

Po przekazaniu nam swoich danych osobowych Użytkownik może na wiele sposobów kontrolować sposób przetwarzania tych danych, bez konieczności realizowania któregokolwiek z uprawnień opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zarządzanie ustawieniami konta Użytkownika

Użytkownik, który założył konto w GSK, może zarządzać niektórymi danymi osobowymi przechowywanymi przez GSK za pomocą ustawień konta.

Zarządzanie promocyjnymi wiadomościami elektronicznymi

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych o charakterze promocyjnym, należy kliknąć na link na dole takiej promocyjnej wiadomości elektronicznej. Użytkownik, który założył konto w GSK, może zarządzać ustawieniami e-mail za pomocą ustawień konta.

Zarządzanie plikami cookie i innymi preferencjami

Jeśli nie akceptujesz użycia tych cookies, lub zmieniłaś/eś zdanie, możesz je zdezaktywować przez:

    1. Kliknięcie na ikonę ‘cookie’, która znajduje się w prawym dolnym rogu każdej strony. Wygląda następująco:

    lub

    2. Zmianę ustawień w przeglądarce i/lub urządzeniu mobilnym tak aby cookie ze strony nie były zapisywane na komputerze lub urządzeniu. Wiele przeglądarek internetowych umożliwia Użytkownikowi zarządzanie jego preferencjami. Opcje przeglądarki można ustawić tak, aby wyłączała pliki cookie lub usuwała niektóre z nich. Użytkownik może zarządzać innymi technologiami śledzenia w taki sam sposób, w jaki zarządza plikami cookie, korzystając w tym celu z ustawień opcji przeglądarki.

Jeśli Użytkownik zdecyduje się wyłączyć lub usunąć pliki cookie, nie wszystkie elementy platformy cyfrowej GSK mogą działać zgodnie z przeznaczeniem, co może mieć wpływ na komfort korzystania z naszych stron internetowych.

Rezygnacja z internetowej reklamy behawioralnej

Po otrzymaniu internetowej reklamy behawioralnej GSK pojawi się ikona „Zmień preferencje”. Po kliknięciu w ikonę lub hiperłącze Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której może zarządzać danymi na temat historii przeglądania, które są używane do wyświetlania internetowych reklam behawioralnych, lub zrezygnować z korzystania z nich. Na urządzeniu mobilnym może również znajdować się ustawienie „Limit Ad Tracking” (na urządzeniach z iOS) lub ustawienie „Opt out of Interest-Based Ads” (na Androidzie), które pozwalają ograniczyć wykorzystywanie informacji o korzystaniu przez Użytkownika z aplikacji w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Po rezygnacji Użytkownik może nadal widzieć reklamy internetowe, w tym reklamy z GSK, które będą oparte na innych danych (np. na treści aktualnie przeglądanej strony internetowej, a nie w oparciu o wcześniejszą aktywność związaną z przeglądaniem innych stron internetowych). W niektórych przypadkach dane o aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych mogą być nadal gromadzone przez zewnętrznych reklamodawców, ale nie będą one wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na poprzedniej aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych.

Więcej informacji na temat opcji, które reklamodawcy oferują osobom prywatnym w celu wpływania na sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji o ich aktywności internetowej oraz na stronach lub serwisach internetowych podmiotów trzecich, można uzyskać z Network Advertising Initiative pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance pod adresem http://www.aboutads.info/, lub European Digital Advertising Alliance pod adresem http://youronlinechoices.eu/.

10. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań. Adres korespondencyjny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

11. Inspektor ochrony danych

Pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować do inspektora ds. ochrony danych osobowych w GSK (Data Protection Officer) na adresem: PL.CPA@gsk.com.