Oznámenie o ochrane osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie: 25.4.2019

Ceníme si, že máme možnosť komunikovať s vami a poskytovať vám rôzne informácie, či už priamo prostredníctvom našich digitálnych platforiem (ako sú mobilné aplikácie či webové lokality), alebo niektorým z ďalších spôsobov, ktorý si môžete sami vybrať, keď nás chcete osloviť.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť GlaxoSmithKline a jej skupina spoločností („GSK“, „my“, „nás“ a „naše“) zhromažďuje, používa a zdieľa osobné údaje, ktoré nám poskytujete, alebo údaje, ktoré sa vás týkajú, a môžeme ich získať alebo vygenerovať iným spôsobom. Prosíme vás, aby ste si toto Oznámenie o ochrane osobných údajov prečítali, a ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

Obsah

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a odkiaľ ich získavame?

    Ako získavame vaše osobné údaje?

2. Ako používame vaše osobné údaje

3. Vaše osobné údaje niekedy zdieľame

4. Prenos mimo domovskú krajinu

    Webové stránky, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme

5. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

6. Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?

7. Súbory cookies a iné technológie

8. Vaše práva

    Čo ak nám svoje osobné údaje nechcete poskytnúť?

9. Správca údajov

10. Osoba zodpovedná za ochranu údajov

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme a odkiaľ ich získavame?

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, zahŕňajú:

 • technické informácie, napríklad:
  • údaje o vašej aktivite, napríklad, či ste otvorili e-mail, ktorý sme vám odoslali,
  • informácie o vašich návštevách našich webových lokalít vrátane typu prehliadača a operačného systému, ktoré používate, času návštev, prezeraných stránok, adries URL, na ktoré ste klikli, vašej IP adresy a stránky, ktorú ste navštívili pred tým, ako ste prešli na naše webové lokality,
  • informácie o zariadení vrátane jedinečného identifikátora zariadenia, hardvérového modelu, operačného systému a jeho verzie a informácií o mobilnej sieti.

Takisto môžeme spracovávať údaje, z ktorých sa dajú získať informácie o vašom zdravotnom stave. Keď nám napríklad poviete o svojich aktuálnych zdravotných ťažkostiach, keď dostaneme hlásenie, že sa u vás prejavil vedľajší účinok súvisiaci s niektorým z našich produktov, alebo v prípade, kedy sa informácie o vašom zdraví dajú vydedukovať z údajov, ktoré ste nám poskytli, keď ste nás z akéhokoľvek dôvodu kontaktovali. V prípadoch, kedy o vás budeme spracovávať takéto typy údajov, podnikneme, ak to vyžaduje zákon, príslušné kroky, aby sme získali váš súhlas na spracovanie príslušných údajov.

Ako získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme v rámci monitorovania našich technologických nástrojov a služieb vrátane e-mailových správ prijímaných a odosielaných spoločnosťou GSK. Údaje, ktoré o vás máme z rôznych zdrojov, môžeme kombinovať.

2. Ako používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na tieto účely:

    1. Aby sme zabezpečili našu každodennú prevádzku a zároveň:

 • dodržiavali súlad s príslušnými právnymi predpismi, pravidlami, nariadeniami, pokynmi, zákonmi a rezortnými alebo pracovnými predpismi a nariadeniami,
 • vyhoveli nárokom alebo požiadavkám zo strany miestnych alebo zahraničných regulačných úradov, orgánov štátnej správy, súdov a orgánov na vymoženie práva a požiadavkám v súdnych procesoch alebo v súvislosti s akýmkoľvek súdnym konaním,
 • vyšetrili a podnikli kroky voči používateľom, ktorí porušujú naše pravidlá alebo ktorí sa zúčastňujú konania, ktoré je protiprávne, prípadne poškodzuje iných ľudí alebo ich majetok.

    2. Aby sme zlepšili našu každodennú prevádzku a zároveň:

 • na interné účely, ako sú audity, analýzy dát a prieskumy, ktoré nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať digitálne platformy, obsah a služby spoločnosti GSK,
 • na sledovanie a analýzu trendov, používania a aktivít v súvislosti s našimi produktmi a službami, aby sme zistili, o ktoré časti našich digitálnych platforiem a služieb je najväčší záujem, ďalej na zlepšovanie dizajnu a obsahu našich platforiem.

Z akého dôvodu využívame vaše osobné údaje?

 • Na legitímne obchodné účely: Vaše osobné údaje nám pomáhajú vykonávať a zlepšovať naše podnikateľské aktivity a minimalizovať akékoľvek narušenie služieb, ktoré vám môžeme ponúknuť. Zároveň nám umožňujú zefektívniť komunikáciu a prispôsobiť ju vašim potrebám a sprostredkovať vám efektívne produkty a služby očakávanej kvality.
 • Na účely plnenia našich zákonných povinností a poskytovania ďalších požadovaných informácií: Dodržiavanie právnych predpisov, nariadení, pravidiel, zákonov a pokynov považujeme za dôležité a chceli by sme byť schopní vyhovieť takýmto a ďalším požiadavkám alebo nárokom na údaje, ako sa uvádza v tomto dokumente. Ovplyvňujú spôsob, akým podnikáme, a pomáhajú nám zaistiť tú najvyššiu bezpečnosť našich produktov a služieb. Môžete sa spoľahnúť, že v prípadoch, kedy vaše osobné údaje používame na tento účel, podnikneme tam, kde je to možné, príslušné kroky na ochranu vašich osobných údajov.

3. Vaše osobné údaje niekedy zdieľame

S kým vaše osobné údaje môžeme zdieľať:

 • s členmi skupiny spoločností GSK
 • a s nasledujúcimi dôveryhodnými tretími stranami:
  • s našimi sprostredkovateľmi a dodávateľmi vrátane tých, ktorí nám poskytujú technologické služby, ako je analytika údajov, hosťovanie alebo technická podpora,
  • s našimi odbornými poradcami a audítormi,
  • s miestnymi alebo zahraničnými súdmi, regulačnými úradmi, orgánmi štátnej správy a orgánmi na vymoženie práva,
  • s tretími stranami v súvislosti s predajom, zlúčením, kúpou alebo reorganizáciou celej našej spoločnosti alebo jej časti.

4. Prenos mimo domovskú krajinu

Vaše osobné údaje môžeme prenášať aj mimo vašu domovskú krajinu. Krajiny, do ktorých sa prenášajú vaše osobné údaje, možno neposkytujú rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako zákony vašej domovskej krajiny. Medzi tieto krajiny patria:

Spojené štáty americké, Francúzsko, Írsko

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia vykonáme náležité opatrenia, aby sme zaistili, že pri prenose mimo vašu domovskú krajinu zostanú vaše osobné údaje chránené a zabezpečené. Medzi tieto opatrenia patria dohody o prenose údajov, ktoré implementujú štandardné ustanovenia o ochrane údajov. Ďalšie informácie o dohodách o prenose údajov nájdete na tejto stránke.

Webové stránky, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme

V niektorých prípadoch môžeme poskytovať prepojenia na webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme. Na takéto lokality sa Oznámenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Ak sa takéto lokality rozhodnete použiť, najskôr si prečítajte právne vyhlásenia a vyhlásenia o ochrane osobných údajov zverejnené na každej webovej lokalite alebo v mobilnej aplikácii, ktorú použijete, aby ste zistili, akým spôsobom pristupujú k ochrane osobných údajov.

5. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spravidla uchovávame tak dlho, ako sa to vyžaduje (a) v súlade s právnymi predpismi, (b) v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním s účasťou spoločnosti GSK alebo (c) aby sme vám mohli poskytovať informácie a prístup do digitálnych kanálov (napríklad na naše webové lokality), k našim produktom a službám, o ktorý ste nás požiadali.

6. Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?

V súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia využívame rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie, ktoré nám pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, využitím, sprístupnením, pozmenením alebo zničením.

Napríklad pri zdieľaní vašich osobných údajov s externými dodávateľmi môžeme uzatvoriť písomnú dohodu, ktorá dodávateľov zaväzuje, aby zachovávali dôvernosť vašich údajov a zaviedli primerané opatrenia na ich zabezpečenie.

7. Súbory cookies a iné technológie

Internetové stránky spoločnosti GSK, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy môžu využívať súbory cookies a iné technológie, ako napr. identifikátory zariadenia, za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti, aby nám pomohli porozumieť, ako sú používané naše platformy – napríklad, ktoré časti našich internetových stránok boli navštívené a ktoré e-maily boli otvorené – a merať efektívnosť reklamy a služieb. K informáciám získaným na základe súborov cookies a iných technológií vo všeobecnosti pristupujeme ako k neosobným údajom. Avšak v rozsahu, v akom sú v súlade s konkrétnym miestnym právom internetový protokol (IP) alebo podobné identifikátory považované za osobné údaje, i my pristupujeme k týmto identifikátorom a informáciám získaným pomocou súborov cookies a iných technológií, ktoré sa môžu viazať k týchto identifikátorom, ako k osobným údajom.

Viac informácií o súboroch cookies

Môžeme používať súbory „cookies”, aby sme zlepšili používanie našich internetových stránok. Súbor cookie je jedinečný numerický kód, ktorý je prevedený do prehliadača Vášho počítača, aby sledoval Vaše záujmy a preferencie a aby Vás identifikoval ako návštevníka, ktorý sa vracia. Súbory cookies a iné technológie môžu informácie získavať automaticky. Ak chcete vedieť, ako zabrániť tomu, aby boli informácie zbierané automaticky, pozrite si, prosím, časť nižšie v texte „Získanie možnosti kontroly Vašich osobných údajov“. Vezmite prosím na vedomie, že ak budú súbory cookies znefunkčnené, určité funkcie našich internetových stránok nebude možné využívať.

Súbory cookies používame na rôzne účely:

 • Nevyhnutné operácie
  Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby nám umožnili prevádzkovať internetové stránky GSK.
 • Funkčné
  Súbory cookies a iné technológie používame na akceptáciu výberov, ktoré ste si zvolili ohľadom toho, ako by ste si želali, aby fungovali platformy GSK, keď k nim pristupujete. Funkčné súbory cookies používame napríklad na pripomenutie osobných údajov pri Vašej návšteve internetových stránok, aby bolo ich používanie pre Vás pohodlnejšie a osobnejšie.
 • Výkon/analytika
  Súbory cookies používame na analyzovanie výkonnosti našich stránok, na ich udržanie, prevádzkovanie a neustále zlepšovanie. Súbory cookies používame na analyzovanie návštevnosti našich stránok a digitálnych komunikačných kanálov. Môžeme napríklad získať informácie z komunikácií, ktoré požadujete vrátane toho, či ste otvorili alebo ďalej poslali e-mail alebo klikli na čokoľvek z jeho obsahu. Toto nám hovorí o efektívnosti našich komunikácií a pomáha nám dodávať informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé.
 • Tretia strana
  Našim obchodným partnerom môžeme dovoliť používať súbory cookies on stránkach GSK za vyššie uvedenými účelmi – pre viac informácií pozrite nižšie v texte.

Ako vypnúť cookies

Ak nesúhlasíte s používaním cookies alebo ak zmeníte názor, môžete ich zakázať:

    1. Kliknutím na ikonu "Cookies", ktorá sa nachádza v pravom dolnom rohu každej webovej stránky. Vyzerá takto:

    alebo

    2. Zmeňte nastavenia prehliadača alebo mobilného zariadenia tak, aby súbory cookie z tejto webovej stránky nemohli byť umiestnené na vašom počítači alebo mobilnom zariadení.

8. Vaše práva

Máte právo:

 • vyjadriť nesúhlas so spracovávaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spýtať sa spoločnosti GSK na spracovanie vašich osobných údajov a požiadať o ich kópiu,
 • požiadať o opravu a/alebo vymazanie vašich osobných údajov,
 • požiadať o obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov alebo namietať proti danému spracovávaniu,
 • odvolať svoj súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov (v prípade, ak spoločnosť GSK spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu),
 • požiadať o doručenie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti GSK, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme
 • a podať sťažnosť vášmu miestnemu dozornému orgánu, ak boli porušené vaše práva na ochranu súkromia alebo ak ste v dôsledku neoprávneného spracovávania vašich osobných údajov utrpeli ujmu.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, informujte nás o tom na adrese SK.CPA@gsk.com.

Čo ak nám svoje osobné údaje nechcete poskytnúť?

V prípade, ak vám je poskytnutá voľba, či s nami budete zdieľať svoje osobné údaje, vždy sa môžete rozhodnúť, že tak neurobíte.

Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám svoje osobné údaje, ak vznesiete námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov alebo sa rozhodnete zrušiť akýkoľvek súhlas so spracovaním, ktorý ste poskytli, budeme túto voľbu rešpektovať v súlade s našimi zákonnými povinnosťami. Môže to však znamenať, že nebudeme môcť vykonávať úkony nutné na dosiahnutie popísaných účelov (pozrite si časť Ako používame vaše osobné údaje) alebo že nebudete môcť využívať služby a produkty, ktoré vám ponúkame.

Od spoločnosti GSK sa môže vyžadovať alebo môže byť oprávnená uchovávať vaše údaje v súlade so zákonnými alebo regulačnými povinnosťami a na ochranu a uplatňovanie našich zákonných práv a záujmov.

9. Správca údajov

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A , 821 04 Bratislava, je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

10. Osoba zodpovedná za ochranu údajov

Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete kontaktovať osobu v spoločnosti GSK zodpovednú za ochranu osobných údajov na adrese: SK.CPA@gsk.com.