Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: Marec 2018

Vážime si, že Vám môžeme poskytovať informácie prostredníctvom vzájomnej interakcie s Vami, či už ide o priamu vzájomnú interakciu, prostredníctvom našich digitálnych platforiem (napr. cez naše mobilné aplikácie a internetové stránky), alebo niektorým z iných spôsobov, ktoré si môžete pre interakciu s nami zvoliť.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť GlaxoSmithKline a skupina jej spoločností („GSK,” „my,” „nám” a „naše”) získava, používa a zdieľa osobné údaje, ktoré nám poskytujete alebo ktoré môžeme v súvislosti s Vami získať alebo generovať iným spôsobom. Nájdite si, prosím, čas na zoznámenie sa s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov; pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom niektorej z možností uvedených pod názvom „Kontaktné informácie spoločnosti GSK“ uvedené nižšie.

Obsah

1. Aké osobné údaje získavame a aký je ich zdroj?

2. Ako používame Vaše osobné údaje

3. V niektorých prípadoch zdieľame Vaše osobné údaje

4. Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

5. Do akej miery sú Vaše osobné údaje bezpečné?

6. Uplatňovanie Vašich práv v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov

7. Súbory cookies a iné technológie

8. Získanie možnosti kontroly Vašich osobných údajov

9. Kontaktujte nás

1. Aké osobné údaje získavame a aký je ich zdroj?

Zdravotnícki pracovníci

Ak ste osobou pracujúcou v zdravotníctve a spolupracujete s nami z titulu svojej funkcie, medzi osobné údaje, ktoré získavame o Vašej osobe patria nasledujúce:

 • Vaše meno;
 • e-mailová a poštová adresa;
 • tel. číslo;
 • dátum narodenia a vek;
 • pohlavie;
 • preferencie pri kontakte;
 • jazyk;
 • podrobné informácie o Vašej odbornej kvalifikácii (ako napr. vzdelanie, zamestnanie/pozícia/úloha, nemocnica, lekárska špecializácia a číslo príslušného lekára alebo identifikačný preukaz vydaný štátom/vládou;
 • určité informácie z Vášho účtu na sociálnej sieti, kde ste si zvolili spojenie Vášho účtu na sociálnej sieti s účtom GSK;
 • údaje o prevádzke, ako napr. či bol e-mail, ktorý sme Vám zaslali otvorený, alebo či ste prijali pozvanie na webový seminár;
 • informácie o Vašich návštevách našich internetových stránok vrátane typu prehliadača a operačného systému, ktoré používate, časy prístupov, prezerané stránky, na ktoré URL ste klikli, Vašu IP adresu a stránku, ktorú ste navštívili predtým, ako ste sa dostali na internetové stránky našej spoločnosti;
 • informácie o zariadení vrátane jedinečného identifikátora zariadenia, modelu hardvéru, operačného systému a verzie a informácie o mobilnej sieti; a
 • Vaše odpovede vo všetkých prieskumoch, na ktorých ste sa rozhodli zúčastniť vrátane odpovedí v prieskumoch týkajúcich sa chorôb alebo odborných postupov (ako napr. odhad počtu pacientov, ktorých prezriete v rámci Vašich ordinačných hodín, ktorí sú v určitom zdravotnom stave).

Spotrebitelia

Ak ste spotrebiteľom, medzi osobné údaje, ktoré získavame o Vašej osobe patria nasledujúce:

 • Vaše meno;
 • e-mailová a poštová adresa;
 • tel. číslo;
 • dátum narodenia, vek;
 • pohlavie;
 • poštové smerové číslo/smerové číslo;
 • údaje o prevádzke, ako napr. či bol e-mail, ktorý sme Vám zaslali otvorený,
 • informácie o Vašich návštevách našich internetových stránok vrátane typu prehliadača a operačného systému, ktoré používate, časy prístupov, prezerané stránky, na ktoré URL ste klikli, Vašu IP adresu a stránku, ktorú ste navštívili predtým, ako ste sa dostali na internetové stránky našej spoločnosti;
 • informácie o zariadení vrátane jedinečného identifikátora zariadenia, modelu hardvéru, operačného systému a verzie a informácie o mobilnej sieti ;
 • Vaše odpovede vo všetkých prieskumoch, na ktorých ste sa rozhodli zúčastniť.

Môžeme tiež spracúvať informácie o Vašej osobe, ktoré odhaľujú informácie o Vašom zdravotnom stave, napr. kde nám poskytujete informácie o Vašom aktuálnom zdravotnom stave, kde od Vás môžeme dostať správu o tom, že ste pocítili vedľajší účinok v súvislosti s jedným z našich produktov, alebo kde je možné vyvodiť zdravotné informácie z informácií, ktoré ste nám poskytli, keď ste sa s nami, z akéhokoľvek dôvodu, skontaktovali. V prípade, že spracúvame tento typ informácií o Vašej osobe, podnikneme - pokiaľ to je vyžadované zo zákona - potrebné kroky, aby sme získali Váš súhlas s používaním týchto informácií o Vašej osobe.

Ako získavame osobné údaje o Vašej osobe?

Zdravotnícki pracovníci

Osobné údaje o Vás získavame v priebehu monitorovania našich technologických nástrojov a služieb vrátane e-mailových komunikácií zaslaných do spoločnosti a zo spoločnosti GSK. Inak získavame a generujeme informácie o Vás v tom prípade, keď nám ich poskytnete alebo v priamej súčinnosti s Vami, napr. keď sa registrujete na niektorej z našich digitálnych platforiem, keď sa spojíte s niektorým z našich obchodných zástupcov, navštívite podujatia, ktoré organizujeme, alebo na ktorých sa zúčastňujeme, alebo keď vyhľadáte zákaznícku podporu alebo chcete poskytnúť spätnú väzbu. Odborné informácie o Vás môžeme získavať tiež z iných zdrojov, ako sú napr. externé zdroje informácií poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (vrátane verejne prístupných zdrojov), spoločnosti na sociálnych sieťach v súlade s ich schvaľovacím procesom, (napr. kde ste prepojili Váš účet GSK s Vaším účtom na sociálnej sieti) a Vaši pacienti (napr. v prípade, kedy nám poskytli informáciu, že Vy ste ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti). Informácie, ktoré máme o Vašej osobe z rôznych zdrojov vrátane informácií, ktoré ste nám Vy sami poskytli môžeme navzájom kombinovať.

Spotrebitelia

Osobné údaje o Vás získavame v priebehu monitorovania našich technologických nástrojov a služieb vrátane e-mailových komunikácií zaslaných do spoločnosti a zo spoločnosti GSK. Inak získavame a generujeme informácie o Vás v tom prípade, keď nám ich poskytnete, napr. prostredníctvom registračných formulárov alebo formulárov spätnej väzby na našich digitálnych platformách. Informácie o Vás môžeme získavať tiež od našich dodávateľov, napr. za tým účelom, aby nám pomohli určiť, či ste si uplatnili niektorý z kupónov na naše produkty alebo služby. Informácie, ktoré máme o Vašej osobe z rôznych zdrojov môžeme navzájom kombinovať.

2. Ako používame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame, aby sme mohli:

A. Poskytovať Vám služby vrátane nasledujúceho:

 • personalizovať obsah našich digitálnych platforiem, aby zodpovedal Vášmu užívateľskému profilu alebo preferenciám a antipatiám a zlepšovať služby poskytované našou spoločnosťou;
 • poskytovať Vám informácie vrátane marketingových komunikácií prostredníctvom kanálov, podľa Vášho výberu, napr. e-mailu alebo webového semináru; a
 • ak ste zdravotnícky pracovník, aby sme mohli zistiť informácie o Vašej odbornej praxi a Vašich záujmoch.

B. Kontaktovať Vás a spolupracovať s Vami vrátane nasledujúceho:

 • odpovedať na Vaše otázky a reagovať na Vaše požiadavky na služby a žiadať od Vás spätnú väzbu
 • posielať dôležité oznámenia, ako napr. zmeny podmienok a postupov; a
 • posielať Vám oznámenia technického charakteru, aktualizácie, bezpečnostné výstrahy a podporu a správy administratívneho charakteru.

C. Riadiť prevádzku našej spoločnosti na dennej báze vrátane nasledujúceho:

 • dodržiavať platnú legislatívu, pravidlá, predpisy, usmernenia, kódexy, profesijné pravidlá a predpisy a pravidlá a predpisy platné v tomto obore;
 • plniť príkazy a vyhovieť požiadavkám zo strany domácich i zahraničných regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní a plniť požiadavky súvisiace so súdnym konaním alebo vyplývajúce z akéhokoľvek súdneho sporu; a
 • vyhľadávať a podnikať kroky proti užívateľom, ktorí porušujú pravidlá našej spoločnosti alebo ktorí sa správajú spôsobom, ktorý je nezákonný alebo ktorý poškodzuje iné osoby alebo majetok iných osôb.

D. Zlepšovať prevádzku našej spoločnosti na dennej báze vrátane nasledujúceho:

 • pre interne účely, ako napr. audit, analýza údajov a výskumu, aby sme s pomocou nich mohli dodávať a zlepšovať digitálne platformy, obsah a služby poskytované našou spoločnosťou GSK;
 • monitorovať a analyzovať trendy, využívanie a aktivity v súvislosti s výrobkami a službami poskytovanými našou spoločnosťou, aby bolo pre nás možné porozumieť, o ktoré časti našich digitálnych platforiem a služieb je najväčší záujem a zlepšovať dizajn a obsah našich platforiem; a
 • zabezpečiť , aby sme mali pre Vás aktuálne kontaktné informácie.

Na akom základe používame osobné údaje?

 • Na legitímne obchodné účely: používanie Vašich osobných údajov nám pomáha vykonávať našu podnikateľskú činnosť a zlepšovať ju a minimalizovať akékoľvek prerušenie poskytovania služieb, ktoré Vám môžeme ponúknuť. Vďaka nej môžeme tiež upraviť našu komunikáciu s Vami a prispôsobiť ju Vašim potrebám a umožniť Vám efektívne využívať naše produkty a služby.
 • Spĺňať zákonné povinnosti a iné požiadavky ohľadom informovania: dodržiavanie platnej legislatívy, predpisov, pravidiel, kódexov a usmernení je pre našu spoločnosť dôležité a chceli by sme ich dodržiavať, ako i iné ďalšie žiadosti a požiadavky týkajúce sa údajov, ako je uvedené v tomto dokumente. Majú vplyv na spôsob, ktorým vykonávame našu podnikateľskú činnosť a pomáhajú nám udržať bezpečnosť našich produktov a služieb na najvyššej možnej úrovni. Môžeme Vás ubezpečiť, že tam, kde používame Vaše osobné údaje na tento účel prijmeme opatrenia, ak to bude možné, na ochranu Vašich osobných údajov.
 • Váš súhlas: občas môžeme potrebovať získať Váš súhlas na to, aby sme mohli používať Vaše osobné údaje na jeden alebo viacero vyššie uvedených účelov. V oblastiach, v ktorých na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje disponujete rôznymi právami. Ak si napríklad neželáte byť na niektorom z našich zoznamov pre zasielanie pošty, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť byť z neho vymazaný, pričom sa stačí len riadiť pokynmi na „odhlásenie sa“ nachádzajúcimi sa v spodnej časti našich propagačných e-mailov. Ak máte u nás účet, môžete sa tiež odhlásiť aktualizovaním Vašich preferencií.

3. V niektorých prípadoch zdieľame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek z nižšie uvedených subjektov:

 • naši zástupcovia a
 • naši dodávatelia (ako napríklad Gigya Inc., ktorá nám poskytuje technologické riešenia a Wunderman Worldwide LLC, ktorá poskytuje služby technickej podpory);
 • naši odborní poradcovia a audítori;
 • naše pridružené spoločnosti;

 • regulačné orgány, vlády a orgány činné v trestnom konaní;
 • súdy, tribunály, rozhodcovia alebo iné súdne výbory;
 • iné tretie strany v súvislosti s predajom, fúziou, kúpou alebo reorganizáciou celého nášho podniku alebo jeho časti, alebo s realizáciou inej podobnej zmeny nášho podniku (vrátane akéhokoľvek potencionálneho alebo reálneho kupujúceho, ktorý kupuje tento podnik alebo poradcov takéhoto kupujúceho).

Prenos mimo Vašej domovskej krajiny

Vaše osobné údaje môžeme presúvať mimo Vašej domovskej krajiny. Krajiny, do ktorých sa Vaše osobné údaje presúvajú nemusia poskytovať ekvivalentnú úroveň ochrany osobných údajov ako ponúkajú zákony vo Vašej domovskej krajine. Medzi tieto krajiny môžu patriť: Spojené štáty americké a India a taktiež aj krajiny v rámci Európskej únie.

Zavedieme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zostali Vaše osobné údaje chránené a v bezpečí, ak sú prenesené mimo Vašu domovskú krajinu, v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a súkromia. Tieto opatrenia zahŕňajú zmluvy o prenose údajov, ktoré zavádzajú štandardné klauzuly o ochrane údajov. Viac informácií o zmluvách o prenose údajov môžete nájsť tu.

Internetové stránky, ktoré nevlastníme alebo neriadime

Občas sa môže vyskytnúť prípad, že poskytneme linky na internetové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré nevlastníme a ani neriadime. Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov sa na tieto internetové stránky nevzťahuje. Pokiaľ sa rozhodnete pre používanie takýchto internetových stránok, prosím, skontrolujte si právne vyhlásenia a vyhlásenia o ochrane osobných údajov nachádzajúce sa na každej internetovej stránke alebo mobilnej aplikácii, ku ktorým máte prístup, aby Vám boli jasné ich postupy ohľadom ochrany osobných údajov.

4. Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

V našej spoločnosti platia pravidlá uchovávania záznamov, ktoré stanovujú, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje. Platí všeobecné pravidlo, že Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné (a) pre dodržiavanie zákona; (b) v súvislosti právnymi krokmi alebo vyšetrovaním týkajúcim sa GSK; alebo (c) aby sme Vám poskytli informácie, prístup k digitálnym kanálom (ako naše internetové stránky), produktom a službám, o ktoré ste požiadali.

5. Do akej miery sú Vaše osobné údaje chránené?

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy. Našich dodávateľov si vyberáme veľmi starostlivo a požadujeme od nich, aby používali primerané prostriedky na ochranu utajenia a bezpečnosti Vašich informácií. Bohužiaľ, prenos informácií k nám cez internet alebo sieťovou komunikáciou prostredníctvom mobilného telefónu nemusí byť vždy bezpečný; každý prenos je na Vaše vlastné riziko.

6. Uplatňovanie Vašich práv v súlade s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov

Môžete mať právo:

 • Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, môžete kedykoľvek tento Váš súhlas so spracúvaním Vašich údajov odvolať;
 • požiadať GSK o spracúvanie Vašich osobných údajov vrátane toho, aby Vám bola poskytnutá kópia Vašich osobných údajov, ktoré uchováva GSK;
 • požiadať o opravu a/alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedziť alebo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • požiadať o poskytnutie a opätovné použitie Vašich osobných údajov pre Vaše vlastné účely pre rôzne služby; a
 • sťažovať sa kompetentnému kontrolnému orgánu alebo súdu, pokiaľ sú Vaše práva na ochranu údajov porušované alebo pokiaľ ste boli v dôsledku nezákonného spracúvania Vašich osobných údajov poškodený.

Pokiaľ by ste chceli mať prístup k údajom o Vás, ktoré uchovávame, pokiaľ je akákoľvek informácia o Vás, ktorú uchovávame nepresná alebo neaktuálna, alebo pokiaľ si želáte obmedziť jej spracúvanie alebo namietate proti jej spracúvaniu z našej strany, informujte nás o tomto, prosím, a to skontaktovaním sa s nami prostredníctvom niektorého zo spôsobov definovaných nižšie pod názvom „Kontaktné informácie GSK“.

Čo v prípade, že si neželáte poskytnúť nám Vaše osobné údaje?

Pokiaľ Vám bolo poskytnutá možnosť zdieľať s nami Vaše osobné údaje, môžete sa vždy rozhodnúť neurobiť to.

Pokiaľ sa rozhodnete neposkytnúť nám Vaše osobné údaje, namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z našej strany, alebo sa rozhodnete odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste udelili na spracovanie, budeme takéto požiadavky rešpektovať, v súlade s našimi povinnosťami, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Toto však môže znamenať, že možno nebudeme môcť vykonávať úkony potrebné na realizáciu účelov definovaných vyššie v texte. Môže tiež znamenať, že nebudete môcť využívať služby a produkty, ktoré naša spoločnosť ponúka.

Spoločnosť GSK môže byť požiadaná alebo môže mať nárok na uchovávanie Vašich osobných údajov za účelom splnenia svojich zákonných povinnosti a povinností súvisiacich s reguláciou a ochrany a uplatnenia svojich zákonných práv a záujmov.

7. Súbory cookies a iné technológie

Internetové stránky spoločnosti GSK, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy môžu využívať súbory cookies a iné technológie, ako napr. identifikátory zariadenia, za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti, aby nám pomohli porozumieť, ako sú používané naše platformy – napríklad, ktoré časti našich internetových stránok boli navštívené a ktoré e-maily boli otvorené – a merať efektívnosť reklamy a služieb. K informáciám získaným na základe súborov cookies a iných technológií vo všeobecnosti pristupujeme ako k neosobným údajom. Avšak v rozsahu, v akom sú v súlade s konkrétnym miestnym právom internetový protokol (IP) alebo podobné identifikátory považované za osobné údaje, i my pristupujeme k týmto identifikátorom a informáciám získaným pomocou súborov cookies a iných technológií, ktoré sa môžu viazať k týchto identifikátorom, ako k osobným údajom.

Viac informácií o súboroch cookies

Môžeme používať súbory „cookies”, aby sme zlepšili používanie našich internetových stránok. Súbor cookie je jedinečný numerický kód, ktorý je prevedený do prehliadača Vášho počítača, aby sledoval Vaše záujmy a preferencie a aby Vás identifikoval ako návštevníka, ktorý sa vracia. Súbory cookies a iné technológie môžu informácie získavať automaticky. Ak chcete vedieť, ako zabrániť tomu, aby boli informácie zbierané automaticky, pozrite si, prosím, časť nižšie v texte „Získanie možnosti kontroly Vašich osobných údajov“. Vezmite prosím na vedomie, že ak budú súbory cookies znefunkčnené, určité funkcie našich internetových stránok nebude možné využívať.

Súbory cookies používame na rôzne účely:

 • Nevyhnutné operácie
  Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby nám umožnili prevádzkovať internetové stránky GSK.
 • Funkčné
  Súbory cookies a iné technológie používame na akceptáciu výberov, ktoré ste si zvolili ohľadom toho, ako by ste si želali, aby fungovali platformy GSK, keď k nim pristupujete. Funkčné súbory cookies používame napríklad na pripomenutie osobných údajov pri Vašej návšteve internetových stránok, aby bolo ich používanie pre Vás pohodlnejšie a osobnejšie.
 • Výkon/analytika
  Súbory cookies používame na analyzovanie výkonnosti našich stránok, na ich udržanie, prevádzkovanie a neustále zlepšovanie. Súbory cookies používame na analyzovanie návštevnosti našich stránok a digitálnych komunikačných kanálov. Môžeme napríklad získať informácie z komunikácií, ktoré požadujete vrátane toho, či ste otvorili alebo ďalej poslali e-mail alebo klikli na čokoľvek z jeho obsahu. Toto nám hovorí o efektívnosti našich komunikácií a pomáha nám dodávať informácie, ktoré sú pre Vás zaujímavé.
 • Tretia strana
  Našim obchodným partnerom môžeme dovoliť používať súbory cookies on stránkach GSK za vyššie uvedenými účelmi – pre viac informácií pozrite nižšie v texte.

Reklama tretej strany a online behaviorálna reklama

Je možné, že Vám na základe online užívateľského správania budú poskytnutá reklamy na výrobky a služby GSK na internetových stránkach a mobilných službách tretích strán. Okrem toho, naši reklamní partneri na sieti môžu na stránky GSK a internetové stránky iných tretích strán umiestniť a používať súbory cookies , aby získavali informácie o Vašich aktivitách za účelom poskytovania online reklám pre Vás , ktoré vychádzajú z Vašich záujmov. Toto je známe ako online behaviorálna reklama alebo „OBA (online behavioral advertising“). Pokiaľ bude týmto obchodným partnerom umožnené, aby používali osobné údaje pre svoje vlastné účely, mali by sa Vám identifikovať a umožniť Vám vedieť, ako používajú Vaše osobné údaje.

Pre viac informácií ohľadom súborov cookies pozrite, prosím, časť vyššie v texte. Ak si neželáte byť súčasťou behaviorálnej reklamy časť nižšie v texte „Získanie možnosti kontroly Vašich osobných údajov“.

8. Získanie možnosti kontroly Vašich osobných údajov

Ihneď potom, ako ste nám poskytli Vaše osobné údaje mate rôzne možnosti, ako kontrolovať spôsobom, akým sú spracúvané, a to dokonca bez toho, aby ste museli uplatniť ktorékoľvek z práv popísaných v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

Spravujte si nastavenia Vášho účtu

Pokiaľ ste si zaregistrovali účet u GSK, prostredníctvom nastavení Vášho účtu môžete spravovať určité osobné údaje, ktoré uchováva GSK.

Spravujte propagačný e-mail

Ak si neželáte dostávať od nás propagačné e-maily, môžete toto odmietnuť, pričom je na tento účel potrebné použiť link nachádzajúci sa v spodnej časti nášho propagačného e-mailu. Pokiaľ ste si zaregistrovali účet u GSK, prostredníctvom nastavení Vášho účtu môžete spravovať Vaše preferencie týkajúce sa e-mailovej komunikácie.

Spravujte Váš súbor cookie a iné preferencie

Veľký počet internetových prehliadačov Vám umožňuje spravovať Vaše preferencie. Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby odmietol súbory cookies alebo aby vymazal určité súbory cookies. Je možné, že rovnakým spôsobom, akým spravujete súbory cookies budete môcť spravovať ďalšie sledovacie technológie, pričom na tento účel použijete preferencie prehliadača.

Pokiaľ si zvolíte odmietnutie alebo vymazanie súborov cookies vezmite prosím na vedomie, že je možné, že niektoré prvky digitálnych platforiem GSK nemusia fungovať správne, čo môže mať negatívny vplyv na Vašu skúsenosť s našimi internetovými stránkami .

Online odmietnutie behaviorálnej reklamy

Keď Vám je doručovaná online behaviorálna reklama GSK, objaví sa ikona „Voľba reklamy (Ad Choice)“. Kliknutím na ikonu alebo link sa dostanete na internetovú stránku, na ktorej môžete spravovať používanie alebo odmietnuť používanie údajov o Vašej histórii prezerania stránok, ktorá sa používa na doručovanie online behaviorálnej reklamy. Na svojom mobilnom zariadení môžete mať tiež možnosť nastavenia „Obmedzenie sledovania reklamy (Limit Ad Tracking)“ (na zariadeniach s iOS) alebo nastavenia „Odmietnutie reklám na základe záujmu (Opt out of Interest-Based Ads)“ (na Androide), čo Vám umožňuje obmedziť používanie informácií o Vašom používaní aplikácií pre účely doručovania reklamy cielene podľa Vašich záujmov.

Aj v prípade Vášho odmietnutia sa Vám budú naďalej zobrazovať online reklamy vrátane reklám GSK, ktoré sú založené na iných informáciách (napr. na obsahu aktuálne prezeranej stránky a nie na základe toho, aké stránky ste si prezerali predtým). V určitých prípadoch môžu tieto tretie strany reklamných spoločností naďalej získavať údaje o tom, aké stránky si prezeráte, avšak tieto nebudú používať tieto údaje na doručovanie reklám založených na stránkach, ktoré ste si online prezerali v minulosti.

Pre viac informácií o možnostiach, ktoré reklamné spoločnosti vo všeobecnosti poskytujú jednotlivcom na to, aby títo mohli mať dosah na to, ako budú informácie o ich online aktivitách v určitých časových úsekoch na internetových stránkach tretej strany alebo online službách získavané a používané navštívte Network Advertising Initiative at http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance at http://www.aboutads.info/, alebo European Digital Advertising Alliance at http://youronlinechoices.eu/.

9. Kontaktujte nás

Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvániho 7/A, 821 04 Bratislava, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Kontaktné informácie spoločnosti GSK

Adresujte, prosím, všetky otázky, poznámky a požiadavky ohľadom tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov pobočke spoločnosti GSK vo Vašej krajine; použite pritom nižšie uvedené kontaktné informácie. V prípade, že nás kontaktujete uveďte, prosím, názov internetovej stránky, ktorú ste navštívili, ako i to, ako my môžeme kontaktovať Vás.

Pre kontaktovanie GSK v Slovenskej Republike napíšte na adresu: sk.cpa@gsk.com.
Kontaktné informácie GSK v iných krajinách sú uvedené na adrese http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.

PM-SK-NA-WCNT-190004