Sekretessmeddelande

Senast uppdaterat 3.5.2018

Vi värdesätter vår möjlighet att kommunicera med dig, både i samtal ansikte mot ansikte och via våra digitala plattformar (som appar och webbplatser) eller på något av de andra sätt du kan välja att kommunicera med oss.

Detta Sekretessmeddelande beskriver hur GlaxoSmithKline och dess företagsgrupp (”GSK”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) samlar in, använder och lämnar ut personuppgifter om dig som du ger till oss eller som vi inhämtar eller generar på annat sätt. Lägg gärna några minuter på att läsa igenom detta Sekretessmeddelande. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via någon av metoderna nedan.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån hämtar vi dem?

    Hur inhämtar vi personuppgifter om dig?

2. Hur vi använder dina personuppgifter

3. Ibland lämnar vi ut dina personuppgifter

4. Överföringar till andra länder

    Webbplatser som vi inte äger eller styr

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

6. Hur säkra är dina personuppgifter?

7. Dina rättigheter

    Vad ska du göra om du inte vill ge oss dina personuppgifter?

8. Personuppgiftsansvarig

9. Dataskyddsombud

1. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån hämtar vi dem?

De personuppgifter vi samlar in om dig inbegriper

 • teknisk information – som
  • aktivitetsdata, till exempel om du har öppnat ett e-postmeddelande från oss
  • information från dina besök på våra webbplatser, bland annat vilken webbläsare och vilket operativsystem du använde, tidpunkterna då du besökte webbplatserna, vilka sidor du tittade på och vilka webbadresser du besökte, din IP-adress och sidan du besökte innan du navigerade till våra webbplatser
  • information om enheten, som unik enhetsidentifierare, maskinvarumodell, operativsystem och dess version samt mobilnätverk.

Vi kan också behandla information om dig som röjer ditt hälsotillstånd. Exempelvis kan detta ske när du informerar oss om ett hälsoproblem eller rapporterar en biverkning kopplad till någon av våra produkter, eller när vi kan härleda din hälsoinformation från uppgifter som du har gett oss när du har kontaktat oss oavsett ärende. När vi behandlar denna typ av information om dig vidtar vi, om detta är ett krav enligt gällande lag, lämpliga åtgärder för att inhämta ditt samtycke till att använda informationen.

Hur inhämtar vi personuppgifter om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig via våra tekniska verktyg och tjänster, inräknat e-postmeddelanden till och från GSK. Vi kan komma att slå ihop information om dig som vi inhämtar från olika källor.

2. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att

    1. hantera vårt löpande arbete, bland annat för att

 • följa gällande lagar, regler, förordningar, vägledningar, standarder och branschspecifika/yrkesmässiga regler och bestämmelser
 • tillgodose krav och förfrågningar från inhemska och utländska tillsynsmyndigheter, regeringar, domstolar och brottsbekämpande myndigheter samt för att uppfylla våra skyldigheter i samband med rättsliga processer eller rättstvister och
 • utreda och vidta åtgärder mot användare som bryter mot våra regler och agerar på ett sätt som är olagligt eller skadligt för andra eller andras egendom

    2. förbättra vår verksamhet, inklusive

 • för interna ändamål som granskning, dataanalys och undersökningar för att kunna leverera och förbättra GSK:s digitala plattformar, innehåll och tjänster
 • för att bevaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra produkter och tjänster i syfte att ta reda på vilka delar av våra digitala plattformar och tjänster som är populärast och förbättra designen av och innehållet på våra plattformar samt.

I vilka syften använder vi dina personuppgifter?

 • För legitima verksamhetssyften: Användningen av dina personuppgifter hjälper oss att driva och förbättra vår verksamhet och minimera eventuella avbrott i de tjänster vi erbjuder dig. Den hjälper oss även att göra vår kommunikation med dig mer relevant och personligt anpassad och att göra din upplevelse av våra produkter och tjänster mer effektiv.
 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter och tillgodose andra krav på information: Efterlevnad av lagar, förordningar, regler, standarder och vägledningar är av största vikt för oss, och vi vill kunna säkerställa denna efterlevnad och tillgodose de andra önskemål och krav på information som beskrivs i detta dokument. De påverkar hur vi bedriver vår verksamhet och hjälper oss att göra våra produkter och tjänster så säkra som möjligt. När vi använder dina personuppgifter i detta syfte kan du vara säker på att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

3. Ibland lämnar vi ut dina personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till

 • medlemmar i GSK-företagsgruppen och
 • följande betrodda tredje part:
  • våra ombud och leverantörer, inklusive sådana som förser oss med tekniktjänster som dataanalys, webbhotell och teknisk support
  • våra professionella rådgivare och revisorer
  • inhemska och utländska domstolar, tillsynsmyndigheter, regeringar och brottsbekämpande myndigheter
  • annan tredje part i samband med försäljning, sammanslagning, omorganisering eller köp av hela eller delar av vårt företag.

4. Överföringar till andra länder

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför ditt hemland. Länderna till vilka informationen överförs kanske inte erbjuder samma skydd av personuppgifter som är ett lagenligt krav i ditt hemland. Dessa länder är:

Amerikas förenta stater, Frankrike, Irland

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddad och säker när den överförs till andra länder i enlighet med gällande dataskydds- och sekretesslagar. Dessa åtgärder inkluderar avtal om dataöverföring med standardbestämmelser gällande dataskydd. Läs mer om avtal om dataöverföring här.

Webbplatser som vi inte äger eller styr

Vi kan ibland tillhandahålla länkar till webbplatser eller mobilappar som vi inte äger eller styr. Detta Sekretessmeddelande gäller inte sådana webbplatser. Om du väljer att använda sådana webbplatser bör du läsa de juridiska meddelanden och sekretessmeddelanden som publiceras på respektive webbplats eller mobilapp så att du förstår de sekretessrutiner som tillämpas.

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Som tumregel behåller vi dina personuppgifter så länge som krävs för att (a) följa gällande lag, (b) samarbeta i rättsliga processer eller utredningar som involverar GSK eller (c) förse dig med information, åtkomst till digitala kanaler (som våra webbplatser) som du har begärt samt till våra produkter och tjänster.

6. Hur säkra är dina personuppgifter?

Vi tillämpar en rad säkerhetsåtgärder och säkerhetstekniker för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning, yppande, manipulering eller förstörelse i enlighet med gällande dataskydds- och sekretesslagar.

När vi exempelvis lämnar ut dina personuppgifter till externa leverantörer kan vi ingå skriftliga avtal där leverantören förbinder sig att hålla uppgifterna konfidentiella och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem.

7. Dina rättigheter

Du kan ha rätt att

 • välja bort behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföring
 • fråga GSK om behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att få en kopia av dina uppgifter
 • begära rättelse och/eller borttagning av dina personuppgifter
 • begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot denna behandling
 • återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter (när GSK behandlar dina uppgifter efter ditt samtycke)
 • begära att i maskinläsbar form ta emot eller överföra till en annan organisation de personuppgifter som du har gett till GSK och
 • anmäla klagomål till den lokala tillsynsmyndigheten om dina rättigheter till sekretess har överträtts eller om du har åsamkats lidande till följd av olaglig behandling av dina personuppgifter.

Meddela oss om du vill utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via SE.CPA@gsk.com.

Vad ska du göra om du inte vill ge oss dina personuppgifter?

När du ges möjlighet att dela dina personuppgifter med oss kan du alltid välja att inte göra det.

Om du väljer att inte ge oss dina personuppgifter, invänder mot vår behandling av dina personuppgifter eller väljer att återkalla ditt samtycke till att behandla dem respekterar vi ditt beslut i enlighet med våra juridiska skyldigheter. Detta kan dock betyda att vi inte kan vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla syftena ovan (se ”Hur vi använder dina personuppgifter”) eller att du inte kan utnyttja våra tjänster eller produkter.

GSK kan vara skyldigt eller ha rätt att spara din information för att uppfylla juridiska och lagstadgade skyldigheter samt för att skydda och utöva våra juridiska rättigheter och intressen.

8. Personuppgiftsansvarig

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB Hemvärnsgatan 9 171 54 SOLNA, är personuppgiftsansvarig för din personliga information.

9. Dataskyddsombud

Om du har frågor eller förfrågningar om behandlingen av dina personuppgifter eller behöver ytterligare information kan du kontakta GSK:s dataskyddsombud på: SE.CPA@gsk.com.