Privacy centre

GSK Centrum ochrany osobních údajů

Vítejte. Naši zodpovědnost za ochranu osobních údajů bereme vážně. Přečtěte si více o našich postupech a vašich právech.

 

a

Níže jsou uvedena naše klíčová oznámení o ochraně osobních údajů. V případě potřeby si výše změňte místo a vyberte oznámení o ochraně osobních údajů, které nejlépe odpovídá vaší situaci.

GSK oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče

Česká republika

 

Naposledy aktualizováno: 12. března 2024

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je pro uchazeče o zaměstnání.

Děkujeme za Váš zájem o GlaxoSmithKline. Chápeme, že soukromí je pro Vás důležité. Jsme zavázáni zacházet s Vašimi osobními údaji s opatrností a čestně.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů sděluje, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme. Vysvětlíme Vám, k čemu používáme Vaše osobní údaje během náboru a prověřování před nástupm do zaměstnáním. Také vysvětlíme, jak chráníme Vaše osobní údaje a udržujeme je v bezpečí.

Společnost GlaxoSmithKline je zodpovědná za osobní údaje, které s námi sdílíte. Když říkáme „GSK“, „my“, „nás“ nebo „naše“, je to tato společnost, na kterou se odkazujeme.

Osobními údaji se rozumí jakákoli informace nebo část informace, která by Vás mohla přímo (např. Vaše jméno) nebo nepřímo (např. jednoznačné identifikační číslo) identifikovat.

Pokud cokoli v tomto oznámení o ochraně osobních údajů koliduje s místními zákony ve Vaší jurisdikci, převládá místní právo.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětlíme:

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

GlaxoSmithKline LLC, GSK Services Unlimited, společně s lokální společností GSK, kde podáváte žádost, jsou správci Vašich osobních údajů.

Zde naleznete seznam míst, kde působíme, spolu s odpovídajícími kontaktními údaji: Kontakty GSK celosvětově

Kontaktní informace a kontaktní místo pro ochranu osobních údajů

Pokud chcete uplatnit svá práva, máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, potřebujete více informací nebo chcete vyjádřit obavy, kontaktujte nás prosím na adrese HR.Privacy@gsk.com.

Nepoužívejte tento e-mail pro obecné otázky týkající se náboru nebo pro zaslání spekulativních žádostí.

Chcete-li zjistit, kde je Vaše kontaktní místo pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi, klepněte sem: Kontaktní informace pro ochranu.

Jaké osobní informace o vás sbíráme?

Jako součást náboru a prověřování před nástupem do zaměstnání shromažďujeme Vaše:

 • Základní informace – Vaše jméno (včetně prefixu nebo titulu), pohlaví, věk nebo datum narození;
 • Kontaktní informace – to, co nám poskytnete, nám umožní Vás kontaktovat, například Váš osobní nebo obchodní email, poštovní adresu, telefonní číslo a profil na platformě profesionálních sociálních médií;
 • Odborné informace a zkušenosti – informace související s Vaším vzděláním, pracovní praxí, reference a doporučení;
 • Národní identifikátory – Vaše národní identifikační číslo/cestovní pas, povolení k pobytu a pracovní povolení, číslo sociálního pojištění nebo jiný identifikační kód plátce/státu;
 • Finanční informace – Váš plat, informace o důchodovém účtu, příspěvky od společnosti, bonus, benefity, záznamy pracovní doby a daňové identifikační číslo (např. Identifikační číslo, číslo národního pojištění, číslo sociálního pojištění). Také budeme shromažďovat údaje o Vaší bance, pokud Vám uhradíme náklady během náborového procesu;
 • Informace o vyživovaných osobách – v souvislosti s Vámi vyživovanou osobou, například jméno a příjmení, datum narození a kontaktní údaje Vašeho manžela(ky)/partnera(ky) a vyživovaných osob;
 • Informace shromážděné během rozhovorů – komentáře, které si poznamenali naši tazatelé a audio/video nahrávky rozhovoru (v případě telefonických rozhovorů nebo pohovorů s videem);
 • Základní informace – vzdělání a akademická jakož i odborná kvalifikace. Pokud vám chceme nabídnout práci, budeme muset dokončit prověření před nástupem do zaměstnání. Dále můžeme shromažďovat dodatečné informace, jako je historie úvěrů, trestní záznamy a informace o zdravotním stavu při práci (jsou-li povoleny zákonem);
 • Speciální kategorie osobních údajů – informace související s Vaším rasovým nebo etnickým původem, náboženským, politickým nebo filozofickým přesvědčením, členstvím v odborech, statusu veterána nebo informace o Vašem zdravotním stavu, zdravotním postižení nebo sexuální orientaci. Tyto informace se používají k tomu, abychom zajistili splnění příslušných zákonů. Pokud Vám nabídneme zaměstnání, můžeme Vás také požádat o informace o Vašem zdravotním stavu (fyzickém nebo duševním), abychom Vám i Vašim rodinným příslušníkům mohli poskytnout zdravotní a pojišťovací výhody. Tyto informace se budou také používat k diskusi o tom, jaké rozumné úpravy pro Vás můžeme udělat. Chceme se ujistit, že budeme mít inkluzivní pracoviště.

Můžete se rozhodnout, zda nám chcete poskytnout zvláštní kategorie informací, pokud o ně požádáme. Pokud se rozhodnete, že tyto informace s námi nebudete sdílet, ujistěte se, že to nemá vliv na Vaši žádost.

Můžete se také rozhodnout, že nám nebudete poskytovat další typy osobních údajů, když o ně požádáme. Pokud se rozhodnete, že nám nebudete poskytovat své osobní údaje, nebude pravděpodobně možné Vaši žádost vyhodnotit ani zvážit.

Pokud nám dáte osobní údaje jiné osoby, například Vašeho manžela/manželky/partnera/partnerky nebo posuzovatele, předpokládáme, že máte jejich svolení sdílet s námi jejich data.

Nebudeme zpracovávat osobní údaje (včetně kterékoliv z výše uvedených informací), pokud nám to právo Vaší země zakazuje.

Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Přímo od Vás, při:

 • Vytváření obchodního vztah a profilu na kariérním portálu GSK;
 • Sdílení nebo používání Vašeno profilu na sociálních médiích pro přístup ke kariérnímu portálu GSK;
 • Přihlášení se k nám pro přijímání otevřených pozic;
 • Sdílení Vašeho životopisu s námi, ať už přes GSK kariérní portál nebo jinými prostředky; a
 • Účasti na schůzkách, pohovorech nebo náborových cvičeních.

Z jiných zdrojů:

 • Náborové agentury;
 • Společnosti, které pro nás dělají prověření před nástupem do zaměstnání; a
 • Vaši kolegové a/nebo manažeři, když nám dají Vaše reference.

Z veřejných zdrojů:

 • Pokud to zákon dovoluje, shromažďujeme Vaše osobní údaje z veřejných zdrojů. Můžeme tento zdroj použít k ověření Vašich licencí nebo k provedení jakýchkoli kontrol, které je třeba provést, aby vyhověli příslušným zákonům.

Jak se používají Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, které uvádíme níže v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo pro účely, které jsou přiměřeně slučitelné s popsanými účely. Nemůžeme a nebudeme je používat k jiným účelům bez Vašeho svolení, pokud nemáme právo ze zákona nebo povinnost to učinit.

Pro zvážení Vaší žádosti:

Vaše osobní údaje použijeme:

 • Při odpovědi na Vaši žádost. Pokud nám Vás někdo jiný doporučil nebo pokud jsme získali Vaše informace z jiných zdrojů. Abychom Vás kontaktovali a dali Vám vědět o našem náborovém procesu;
 • Pro vytvoření Vašeho profilu;
 • Abychom posoudili, jak je Váš profil vhodný pro práci o kterou se ucházíte;
 • Pro ohodnocení všech našich kandidátů a pro vytvoření výběru; a
 • V rámci pohovorů a cvičení během náborového procesu.

Pro prověření před nástupem do zaměstnání, pokud se rozhodneme Vám pozici nabídnout:

Vaše osobní údaje budou použity ke/k:

 • Kontrole Vašeho vzdělání, referencí a dalších informací, které jste nám poskytl/a, v rozsahu povoleném zákonem. Vaše osobní údaje sdílíme s firmami, které pro nás provádějí prověřování před nástupem do zaměstnání; a
 • Přípravě nabídky zaměstnání a dalších dokumentů, které v této předsmluvní fázi našeho náborového procesu budeme používat.

Zahrnutí Vás do zájmové skupiny talentů v GSK.

Vaše osobní údaje budou použity k

 • Zvážení příležitostí, které Vám můžem nabídnout nyní, nebo budoucích, v kterékoli ze společností GSK a přidružených společnostech. To znamená, že budeme sdílet Vaše informace s jinými GSK entitami;
 • Abychom Vám dali vědět o příležitostech nebo Vás požádat o aktualizaci Vašeho profilu.

Řízní a zlepšování našich náborových procesů a našich obchodních operací souvisejících s náborovým procesem:

Vaše osobní údaje budou použity k/ke:

 • Správě bezpečnosti naší sítě a informačních systémů;
 • Uchovávání záznamů vztahujících se k našim náborním procesům;
 • Změření náborového procesu oproti našim aspiracím, abychom zajistili dodržování spravedlivých pracovních postupů;
 • Přípravě a poskytnutí menegement reportingu a analýzy, včetně analýzy a metrik, týkajících se procesu náboru.

K dosažení jiných účelů.

Použijeme Vaše osobní údaje k/ke:

 • Dodoržování platných zákonů a řádů;
 • Reagování na žádosti příslušných orgánů veřejné moci;
 • Abychom Vás informovali o změnách našich okolností, podmínek a opatření;
 • Zabezpečení nebo obraně GSK před potenciálním, ohroženým nebo hrozícím soudním řízením;
 • K ochraně GSK, Vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby;
 • K Poskytnutí Vám a Vašim rodinným příslušníkům ubytování souvisejícím s prací nebo zdravotních a pojistných benefitů;
 • Zhodnocení progresu GSK při dosahování cílů v oblasti diverzity při náborech a zajišťování monitoringu rovných příležitostí a reportování.
 • Abychom mohli reagovat na Vaše dotazy nebo požadavky a zpracovat je, a
 • Při prodeji, přiřazení nebo převodu celého podniku nebo jeho části;

Proč je dovoleno shromažďovat a používat Vaše osobní údaje?

Můžeme shromažďovat a používat Vaše osobní údaje, pokud platí jedna z následujících možností:

 • Pro uskutečnění kroků před nástupem do pracovního poměru nebo před uzavřením smlouvy;
 • Dodržování zákona, například právo na zaměstnávání, zákony o sociální zabezpečení a předpisy týkající se zdraví při práci;
 • Pokud jste nám výslovně dali své svolení, pokud je takové povolení povinné (zákon tomuto říká "souhlas"). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat;
 • Je v našem zájmu považovat Vás za kandidáta pro aktuální a budoucí pracovní příležitosti (zákon toto nazývá "oprávněný zájem"). To neplatí, pokud náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším zájmem nebo základními právy a svobodami; a
 • Aby ochránil Vaše životně důležité zájmy nebo zájmy druhých.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Chceme zajistit, aby Vaše osobní údaje nebyly sdíleny nebo používány těmi, kteří je nemají povoleno zobrazit. K ochraně osobních údajů používáte řadu bezpečnostních opatření a technologií.

Pečlivě si vybíváme poskytovatele služeb, se kterými chceme pracovat, a kontrolujme, zda mají na místě bezpečnostní opatření a technologie, které chrání Vaše osobní údaje. Našim poskytovatelům služeb a dodavatelům neumožníme používat Vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely.

Jaká jsou Vaše práva týkající se osobních údajů?

Máte práva, na která Vás musíme upozornit. Práva, která máte k dispozici, závisí na našem důvodu pro zpracování Vašich osobních údajů a místních zákonů ve Vaší jurisdikci. V závislosti na tomto můžete mít právo:

 • Požádat nás o kopie Vašich osobních údajů. Existují některé výjimky, což znamená, že nemusíte vždy obdržet všechny informace, které zpracováváme;
 • Požádat nás o opravu informací, které si myslíte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat nás o doplnění informací, které si myslíte, že jsou neúplné;
 • Požádat nás o odstranění osobních údajů;
 • Požádat nás o omezení zpracování informací;
 • Vznást námitku proti našemu zpracování osobních údajů;
 • Požádat nás, abychom přenesli informace, která jste nám poskytl/a, od jedné organizace ke druhé, nebo abychom je poskytli Vám; a
 • Podat stížnost Vašemu místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak se s námi spojit a požádat nás o provedení čehokoliv z výše uvedeného zjistíte v části Kontaktní informace pro ochranu osobních údajů

Pro Vaši ochranu a ochranu soukromí ostatních uživatelů bude možná nutné před dokončením toho, o co jste nás požádali, ověřit Vaši totožnost.

Pokud vznesete námitku proti používání Vašich osobních údajů nebo odvoláte souhlas s použitím Vašich osobních údajů, poté, co nám je původně poskytnete, budeme respektovat Váši volbu v souladu s platnými zákony. Avšak na základě odvolání nebo zrušení Vašeho svolení nebudeme schopni dokončit činnosti spojené s náborem a činnosti před nástupme do zaměstnání, popsaných v "Jak používáme Vaše osobní údaje".

Jak dlouho uchováme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu, po kterou budeme muset, abychom mohli dokončit náborové činnosti a činnosti před nástupem do zaměstnání, které jsme vysvětlili v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Po dokončení náborových činností a činností před nástupem do změstnání, je možné, že budeme muset dobu zpracování prodloužit kvůli právnímu jednání nebo vyšetřování zahrnujícím GSK.

V některých jurisdikcích nám zákony a předpisy říkají, jak dlouho musíme Vaše osobní údaje uchovávat. Jak dlouho závisí na zákonech jurisdikce, ve které jste, když s námi osobní údaje sdílíte.

Pokud Vám nabídneme práci a rozhodneme se Vás přijmout, pošleme Vám oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců. Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců vysvětluje, jak používáme, ukládáme a chráníme osobní údaje našich zaměstnanců.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme na bázi „need to know“ (Pro každý určitý účel lze zpracovávat pouze nezbytné údaje.) a v rozsahu nezbytném pro dodržování zákonů a předpisů a pro řízení a vedení činností souvisejících s procesem náboru.

Vaše osobní informace sdílíme pouze s týmy v naší společnosti GSK a přidruženými společnostemi, které je potřebují vidět pro svou práci.

V některých případech jsou pro nás činnosti týkající se náboru a kontroly před nástupem do zaměstnání provedeny specializovanými poskytovateli služeb. Vaše osobní údaje budeme sdílet s jejich lidmi a týmy, kteří je potřebují vidět jako součást své práce.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s dalšími specializovanými poskytovateli služeb, kteří s námi spolupracují, například:

 • Event a cestovní kanceláře;
 • Dodavatelé technologií, kteří s námi spolupracují při vývoji a zdokonalování našich digitálních fór a aplikací; a
 • Profesionální poradci jako auditoři, účetní a právníci.

Vaše osobní údaje budeme sdílet také s místními nebo zahraničními regulačními orgány, případně s vládními úřady a úřady vymáhajícími právo, pokud to budeme muset ze zákona učinit. Ty mohou být ve, nebo mimo zemi Vašeho bydliště.

V jakých případech budeme Vaše osobní údaje předávat mimo Vaši domovskou zemi?

Pracujeme po celém světě. Z tohoto důvodu bude možná nutné přenést a používat Vaše osobní údaje mimo zemi, kde je o Vás shromažďujeme. Implementujeme vhodná opatření na ochranu osobních údajů při přenosu osobních údajů mimo Vaši domovskou zemi, jako jsou například dohody o přenosu dat, které obsahují standardní doložky o ochraně dat. Zákony o ochraně osobních údajů v zemích, do kterých je přenášíme, nemusí být stejné jako zákony Vaší domovské země. Donucovací orgány, regulační agentury, bezpečnostní úřady nebo soudy v zemích, v rámci kterých přenášíme Vaše osobní údaje, mohou mít právo vidět Vaše osobní údaje.

Další informace, pokud sídlíte na území Evropského hospodářského prostoru (EEA)

Evropská Komise uznává, že některé země mimo EHP mají podobné standardy ochrany údajů. Zde je k dispozici úplný seznam těchto zemí.

Pokud přenášíme Vaše osobní údaje do země, která není na tomto seznamu, tak na základě závazných podnikových pravidel (BCRs) a standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí. To nám umožňuje provádět mezinárodní převody osobních informací v rámci společností naší skupiny a dodržování právních předpisů Evropské unie v oblasti ochrany údajů a obecných nařízení o ochraně údajů (GDPR).

 

Jak používáme osobní informace nezletilých?

Osobní informace nezletilých používáme pouze tehdy, je-li tato práce určena pro praktikanty.

Pokud žijete v jedné ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) a budete žádat o práci praktikanta, a sdělíte nám, že je Vám nejméně 16 let a že nám můžete poskytnout své osobní údaje a zúčastnit se náborového procesu bez souhlasu rodičů.

Žijete-li v jedné ze zemí mimo EHP a žádáte o práci praktianta a kdy jste nedosáhli věku v souladu s právními předpisy Vaší země, musíme mít povolení rodiče nebo opatrovníka, abychom mohli shromažďovat a používali Vaše osobní údaje, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Naše odpovědnost za webové stráky, které nevlastníme ani neovládáme

Náš kariérní portál může obsahovat odkazy na webové stránky nebo mobilní aplikace, které nevlastníme ani neovládáme. Naše oznámení o ochraně osobních údajů je nepokrývá. Pokud se chcete dozvědět, jak se Vaše osobní data shromažďují a používají a s kým jsou sdíena, prosím, přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách a v mobilních aplikacích.

Jak aktualizujeme toto oznámení o ochraně osobních údajů?

Čas od času budeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Všechny změny budou účinné po zveřejnění revidovaného oznámení o ochraně osobních údajů na našem kariérním portálu. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno podle výše uvedeného data „Poslední aktualizace“. Pokud jsou změny významné, budeme Vám poskytovat výsadnější upozornění, abyste věděli, o jaké změny se jedná.