Privaatsuspõhimõtted

Viimati uuendatud 27.11.2017

Meile on väga oluline, et saaksime edastada teile teavet nii otsesuhtluse teel, digitaalsetel platvormidel (mobiilirakendused, veebisaidid jm) kui ka muudel teie valitud viisidel.

Privaatsuspõhimõtetes selgitatakse, kuidas GlaxoSmithKline’i kontserni ettevõtted („GSK“ või „meie“) koguvad, kasutavad ja jagavad teilt saadavaid või muul viisil meie valdusse sattuvaid või genereeritavaid isikuandmeid. Palume teil need Privaatsuspõhimõtted läbi vaadata ning küsimuste tekkimise korral võtta meiega ühendust allpool „GSK kontaktandmete“ jaotises olevatel kontaktidel.

Privaatsuspõhimõtted võivad aeg-ajalt muutuda. Palume teil Privaatsuspõhimõtted regulaarselt üle vaadata.

Sisukord

1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest

    Kust me teie isikuandmeid saame

2. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

3. Kellega ja miks me teie isikuandmeid jagame

    Andmete edastamine teie asukohariigist väljapoole

    Veebisaidid, mida me ei oma ega kontrolli

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

5. Kui turvaliselt teie isikuandmeid hoitakse

6. Teie õigused seoses isikuandmetega

    Kui te ei soovi meile enda isikuandmeid anda

7. Küpsised ja muud tehnoloogiad

    Lisateave küpsiste kohta

    Kolmandate isikute reklaamid ja käitumispõhised veebireklaamid

8. Kontroll teie isikuandmete üle

    Konto seadete haldamine

    Reklaamkirjade haldamine

    Küpsiste ja muude eelistuste haldamine

    Käitumispõhisest veebireklaamist loobumine

9. Meie kontaktandmed

    Vastutav töötleja

    GSK kontaktandmed

1. Milliseid isikuandmeid me kogume ja millistest allikatest

Tervishoiutöötajad

Kui te olete meiega tööalaselt suhtlev tervishoiutöötaja, võime teie kohta koguda muu hulgas järgmisi isikuandmeid:

 • teie nimi;
 • meiliaadress ja postiaadress;
 • telefon;
 • sünniaeg ja vanus;
 • sugu;
 • eelistatav suhtluskanal;
 • keel;
 • teie kutsetegevusega seotud teave (nt haridus, töökoht/amet, haigla, eriala ning arsti kood või riiklik identifitseerimistunnus);
 • teatav info teie sotsiaalmeediakontolt, juhul kui olete sidunud oma sotsiaalmeediakonto enda GSK kontoga;
 • toiminguandmed, nt kas te avasite meie saadetud e-kirja või võtsite vastu kutse veebiseminarile;
 • andmed meie veebisaitide külastuste kohta, sh teie kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi liik, külastuste ajad, vaadatud leheküljed, klikitud lingid, teie IP-aadress ning enne meie veebisaidile saabumist külastatud lehekülg;
 • seadmeinfo, sh seadme unikaalne kood, riistvara mudel, operatsioonisüsteem ja selle versioon ning mobiilsidevõrgu info; ja
 • teie vastused uuringutes, milles olete otsustanud osaleda, sh haiguste või meditsiinipraksisega seotud uuringutes (nt teie patsientide arv, kel on teatavat liiki tervisehäire).

Tavakasutajad

Kui te olete tavakasutaja, võime teie kohta koguda muu hulgas järgmisi isikuandmeid:

 • teie nimi;
 • meiliaadress ja postiaadress;
 • telefon;
 • sünniaeg ja vanus;
 • sugu;
 • postisihtnumber;
 • toiminguandmed, nt kas te avasite meie saadetud e-kirja;
 • andmed meie veebisaitidele külastuste kohta, sh teie kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi liik, külastuste ajad, vaadatud leheküljed, klikitud lingid, teie IP-aadress ning enne meie veebisaidile saabumist külastatud lehekülg;
 • seadmeinfo, sh seadme unikaalne kood, riistvara mudel, operatsioonisüsteem ja selle versioon ning mobiilsidevõrgu info; ja
 • teie vastused uuringutes, milles olete otsustanud osaleda.

Samuti võime me töödelda teie terviseseisundile viitavaid andmeid, näiteks kui te avaldate meile infot oma tervisehäire kohta või me saame teate, et teil on mõne meie toote kasutamisel esinenud kõrvaltoimeid, või kui teave teie terviseseisundi kohta on tuletatav muust infost, mida te meile mis tahes suhtluse käigus edastate. Seda liiki andmete töötlemise korral astume me seadusega ette nähtud juhtudel vajalikud sammud, et saada andmete töötlemiseks teie nõusolek.

Kust me teie isikuandmeid saame

Tervishoiutöötajad

Teie isikuandmeid võime me koguda oma tehniliste vahendite ja teenuste seire kaudu, sealhulgas GSK sissetulevatest ja väljaminevatest e-kirjadest.

Lisaks kogume ja genereerime me teiega seotud andmeid, kui te ise neid meile esitate või meiega vahetult suhtlete, näiteks registreerite end mõne meie digitaalse platvormi kasutajaks, suhtlete meie müügiesindajaga, osalete meie korraldatavatel või meie osavõtul toimuvatel üritustel, võtate ühendust klienditoega või annate tagasisidet. Võime teie kutsetegevusega seotud teavet hankida ka muudest allikatest, näiteks tervishoiutöötajate andmeid pakkuvatest välistest (sh avalikest) allikatest, sotsiaalmeediaettevõtetelt (vastavalt nende autoriseerimisreeglitele), juhul kui te olete oma GSK konto sidunud oma sotsiaalmeediakontoga, ning teie patsientidelt (nt kui nad avaldavad, et teie osutate neile tervishoiuteenust). Me võime kombineerida teie kohta eri allikatest kogutud andmeid, sh teie enda esitatud andmeid.

Tavakasutajad

Teie isikuandmeid võime me koguda oma tehniliste vahendite ja teenuste seire käigus, sealhulgas GSK sissetulevatest ja väljaminevatest e-kirjadest. Lisaks kogume ja genereerime me teiega seotud andmeid, kui te ise neid meile esitate, nt registreerite end meie digitaalsete platvormide kasutajaks või annate nende kaudu tagasisidet. Võime teie kohta andmeid saada ka oma edasimüüjatelt, et teha näiteks kindlaks, kas te olete kasutanud meie toodete või teenuste sooduskuponge. Me võime kombineerida teie kohta eri allikatest kogutud andmeid.

2. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame

Teie isikuandmeid võime me kasutada järgmiselt.

A. Teile teenuste osutamiseks, sh:

 • meie digitaalsete platvormide sisu kohandamiseks, et järgida teie kasutajaprofiili, meeldimisi ja mittemeeldimisi ning muuta meie teenuseid paremaks;
 • teile teabe edastamiseks, sh turunduslike teadaannete edastamiseks teie valitud kanalite kaudu, nt e-postiga või veebiseminaril; ja
 • kui te olete tervishoiutöötaja, info kogumiseks teie kutsetegevuse ja huvialade kohta.

B. Teiega kontakteerumiseks ja suhtlemiseks, sh:

 • teie küsimustele ja teenusepäringutele vastamiseks ja teilt tagasiside küsimiseks;
 • oluliste teadaannete saatmiseks, nt tingimuste või põhimõtete muudatuste kohta; ja
 • tehniliste teadaannete, uuendusteadete, turvahoiatuste ning kasutajatoe ja haldamisega seotud sõnumite saatmiseks.

C. Meie igapäevatöös, sh:

 • kehtivate õigusaktide, juhendite, suuniste, tegevusjuhiste ning kutse-eeskirjade täitmiseks;
 • kohalike ja välismaiste reguleerivate asutuste, ametivõimude, kohtute ja õiguskaitseorganite nõuetele või taotlustele vastamiseks ning kohtumenetlusega seotud nõuete täitmiseks või seoses kohtuvaidlustega; ja
 • meie eeskirju rikkuvate, ebaseaduslikult tegutsevate või teisi isikuid või nende vara kahjustavate kasutajate uurimiseks ja nende suhtes meetmete võtmiseks.

D. Meie igapäevatöö täiustamiseks ja parandamiseks, sh:

 • ettevõttesisestel otstarvetel nagu auditeerimine, andmeanalüüs ja uuringud seoses GSK digitaalsete platvormide, sisu ja teenuste loomise ja arendamisega;
 • meie toodete ja teenustega seotud suundumuste, kasutusmustrite ja toimingute seireks ja analüüsiks, et selgitada välja, millised osad meie digitaalsetest platvormidest ja teenustest pakuvad suurimat huvi ning täiustada meie platvormide kujundust ja sisu; ja
 • teie kontaktandmete uuendamiseks.

Millistel alustel me teie isikuandmeid kasutame?

 • Õiguspärased ettevõtlusega seotud eesmärgid. Teie isikuandmete kasutamine võimaldab meil korraldada ja täiustada oma ettevõtete tööd ning minimeerida häireid teile pakutavates teenustes. Samuti võimaldab see meil suhelda teiega isiklikumalt ja teemakohasemalt ning aidata meie tooteid ja teenuseid tõhusamalt ja tulemuslikumalt kasutada.
 • Õigusaktidest tulenevad kohustused ja muud teabe esitamise kohustused. Meie jaoks on väga oluline täita õigusakte, eeskirju, tegevusjuhiseid ja suuniseid ning püüame neid ja muid teabe esitamise kohustusi täita Privaatsuspõhimõtetes sätestatud viisil. Need mõjutavad meie ettevõtete tegevust ning aitavad meil pakkuda maksimaalselt ohutuid tooteid ja teenuseid. Kui kasutame sel eesmärgil teie isikuandmeid, võite olla kindel, et võtame nende kaitsmiseks vajalikud meetmed.
 • Teie nõusolek. Teatud juhtudel võib teie isikuandmete eespool nimetatud otstarvetel kasutamiseks olla vajalik teie nõusolek. Kui töötleme andmeid teie nõusoleku alusel, on teil sellega seoses mitmesuguseid õigusi. Näiteks kui te ei soovi saada kirju meie postiloenditest, võite neist igal ajal loobuda, järgides reklaammeilide lõpus olevaid tellimisest loobumise juhiseid. Kui olete loonud meie juures konto, saate loobuda ka kasutajaseadete muutmise teel.

3. Kellega ja miks me teie isikuandmeid jagame

Võime teie isikuandmeid jagada järgmiste isikute ja asutustega:

 • meie agendid ja tarnijad;
 • meie nõustajad ja audiitorid;
 • meie sidusettevõtted ja äripartnerid;
 • reguleerivad asutused, ametivõimud ja õiguskaitseorganid;
 • kohtud, vahekohtud ja muud õigusasutused; ja
 • kolmandad isikud, kes on seotud meie ettevõtete või nende osade müügi, ühinemiste, ülevõtmiste või reorganiseerimisega või muude sarnaste muudatustega meie äritegevuses (sh potentsiaalsed või tegelikud ostjad ja nende nõustajad).

Andmete edastamine teie asukohariigist väljapoole

Võime teie isikuandmeid edastada teie asukohariigist väljapoole. Riigid, kuhu teie isikuandmeid edastatakse, ei pruugi pakkuda isikuandmetele samaväärset kaitset nagu on ette nähtud teie asukohariigi õigusaktidega. Vajadusel võtame meetmeid tagamaks, et teie andmete edastamisel järgitakse vajalikke kaitsemeetmeid, näiteks andmeedastuslepingute sõlmimisega. Andmeedastuslepingute või muude kaitsemeetmete kasutamise korral on teil võimalik taotleda nendega tutvumist, kui võtate meiega ühendust allpool „GSK kontaktandmete“ jaotises olevatel kontaktidel.

Veebisaidid, mida me ei oma ega kontrolli

Vahel võime me pakkuda linke veebisaitidele või mobiilirakendustele, mida me ei oma ega kontrolli. Nende veebisaitide suhtes Privaatsuspõhimõtted ei kehti. Kui otsustate neid veebisaite kasutada, palume teil tutvuda konkreetse veebisaidi või mobiilirakenduse õigusteabe ja privaatsuspõhimõtetega ja kontrollida, kuidas nad isikuandmeid kasutavad.

4. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Teie isikuandmete säilitamist reguleerivad meie andmete säilitamise põhimõtted. Säilitamistähtajad sõltuvad andmete liigist, kogumise eesmärgist ja andmete säilitamiseks kasutatava digitaalse platvormi süsteemist. Üldjuhul säilitame teie isikuandmeid nii kaua kui vajalik. Vajadus võib seonduda näiteks teie soovitud digitaalsetele kanalitele (veebisaitidele vms) juurdepääsu võimaldamise või meie toodete ja teenuste pakkumisega.

5. Kui turvaliselt teie isikuandmeid hoitakse

Et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest, rakendame me mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -toiminguid. Meie partnerid on hoolikalt valitud ning me nõuame, et nad kasutaksid teie andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitseks vajalikke abinõusid. Kahjuks ei pruugi meile interneti või mobiilivõrgu kaudu andmete edastamine siiski olla täiesti turvaline; sel juhul jäävad andmete edastamisega seotud riskid teie kanda.

6. Teie õigused seoses isikuandmetega

Teil on õigus:

 • isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, juhul kui me töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel;
 • esitada GSK-le isikuandmete töötlemise kohta küsimusi ja saada koopia isikuandmetest, mida GSK teie kohta säilitab;
 • nõuda enda isikuandmete parandamist ja/või kustutamist, enda isikuandmete töötlemist piirata või seda keelata;
 • taotleda enda isikuandmete väljastamist ja taaskasutada neid erinevates teenustes teie enda vajadusteks; ja
 • esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele või kohtule, juhul kui teie isikuandmete kaitsega seotud õigusi on rikutud või teile on isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega tekitatud kahju.

Kui soovite tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame, või kui need andmed on ebatäpsed või aegunud või soovite piirata või keelata nende töötlemist, palume sellest teada anda, võttes meiega ühendust allpool „GSK kontaktandmete“ jaotises olevatel kontaktidel.

Kui te ei soovi meile enda isikuandmeid anda

Kui teil on võimalus valida, kas oma isikuandmeid meiega jagada, võite alati otsustada seda mitte teha.

Kui teil on pretensioone seoses isikuandmete kasutamisega, võtame neid kooskõlas meie õiguslike kohustustega alati arvesse. Pretensioonide korral võib meil olla võimatu teha eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid. See võib muu hulgas tähendada, et kui te keeldute isikuandmete andmisest või nende töötlemisest, pole teil võimalik kasutada meie pakutavaid tooteid või teenuseid.

GSK-l võib olla vaja teie andmeid säilitada tulenevalt õigusaktidest ja reguleerivate asutuste nõudel või meie õiguste ja huvide kaitseks.

7. Küpsised ja muud tehnoloogiad

GSK veebisaitidel, veebipõhistes teenustes, interaktiivsetes rakendustes, e-kirjades ja reklaamides võidakse kasutada nn küpsiseid ja muid tehnoloogiaid nagu seadmetuvastus, et muuta kasutamine sujuvamaks, aidata meil mõista, kuidas meie platvorme kasutatakse – nt milliseid meie veebisaitide osi külastatakse ja milliseid e-kirju avatakse – ning mõõta reklaamide ja teenuste toimivust. Üldjuhul ei käsita me küpsiste ja muude tehnoloogiate abil kogutavaid andmeid isikuandmetena. Kui aga kohalike õigusaktidega on ette nähtud, et IP-aadress või sarnased tunnused on isikuandmed, käsitame isikuandmetena ka neid tunnuseid ning muid küpsiste ja muude tehnoloogiate abil kogutavaid andmeid, mida saab nende tunnustega seostada.

Lisateave küpsiste kohta

Et muuta veebisaitide kasutamine teie jaoks sujuvamaks, võime kasutada nn küpsiseid. Küpsis on unikaalne numbriline kood, mis saadetakse teie arvuti brauserisse, et jälgida teie huve ja eelistusi ning tuvastada, kas olete sama veebisaiti külastanud ka varem. Küpsiste ja muude tehnoloogiate abil võidakse automaatselt andmeid koguda. Juhised automaatse andmete kogumise keelamiseks on allpool jaotises „Kontroll teie isikuandmete üle“. Palume arvestada, et küpsiste keelamise korral lakkavad osa veebisaitide funktsioone töötamast.

Kasutame küpsiseid erinevatel otstarvetel:

 • Põhitoimingud
  Need küpsised on vajalikud, et GSK veebisaidid toimiksid.
 • Funktsionaalsus
  Kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid selleks, et pidada meeles teie eelistusi seoses GSK platvormide kasutamise ja funktsioonidega. Funktsionaalseid küpsiseid kasutame näiteks isikuandmete meeldejätmiseks, et muuta veebisaitide külastamine teie jaoks mugavamaks ja isiklikumaks.
 • Toimivus/analüütika
  Kasutame küpsiseid meie veebisaitide toimivuse analüüsimiseks, et neid pidevalt täiustada. Samuti kasutame küpsiseid meie veebisaitide ja digitaalsete suhtluskanalite kasutamise analüüsimiseks. Näiteks võime me saada andmeid teie tellitud sõnumitest, sealhulgas infot selle kohta, kas olete e-kirja avanud või edasi saatnud või selle sisul klõpsanud. See aitab meil hinnata kommunikatsiooni tulemuslikkust ning pakkuda teile infot, mis teid huvitab.
 • Kolmandad isikud
  Eespool nimetatud eesmärkidel võime lubada ka oma äripartneritel GSK veebisaitidel küpsiseid kasutada – üksikasjalikum teave on allpool.

Kolmandate isikute reklaamid ja käitumispõhised veebireklaamid

Teile võidakse kolmandate isikute veebisaitidel ja mobiilirakendustes esitada GSK toodete ja teenuste reklaame vastavalt teie veebikäitumisele. Lisaks võivad meie partneriteks olevad reklaamivõrgustikud paigutada küpsiseid GSK ja kolmandate isikute veebisaitidele, et koguda infot teie käitumise kohta ning esitada teile veebireklaame vastavalt teie huvialadele. Seda nimetatakse käitumispõhiseks veebireklaamiks. [Kui nimetatud äripartneritel lubatakse kasutada teie isikuandmeid oma otstarvetel, peavad nad end teile tutvustama ning teada andma, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad.

Üksikasjalikum teave küpsiste kohta on eespool. Juhised käitumispõhisest veebireklaamist loobumiseks on allpool jaotises „Kontroll teie isikuandmete üle“.

8. Kontroll teie isikuandmete üle

Kui olete meile andnud oma isikuandmeid, on teil erinevaid võimalusi kontrollida nende töötlemist ka Privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud õigusi kasutamata.

Konto seadete haldamine

Kui olete loonud endale GSK kasutajakonto, saate GSK säilitatavaid isikuandmeid osaliselt hallata oma konto seadete alt.

Reklaamkirjade haldamine

Kui te ei soovi meilt saada reklaami sisaldavaid e-kirju, saate nende tellimisest loobuda, klõpsates reklaamkirja lõpus oleva lingil. Kui olete loonud endale GSK kasutajakonto, saate e-kirjade eelistusi hallata oma konto seadete alt.

Küpsiste ja muude eelistuste haldamine

Paljud veebibrauserid võimaldavad teil määrata oma eelistused. Võite seada brauseri küpsistest keelduma või teatud küpsiseid kustutama. Sarnaselt küpsistele võib olla võimalik brauseri seadete alt hallata ka muid jälgimistehnoloogiaid.

Palume arvestada, et kui te otsustate küpsistest keelduda või need kustutada, ei pruugi kõik GSK digitaalsed platvormid nõuetekohaselt toimida ning see võib pärssida veebisaitide kasutamist.

Käitumispõhisest veebireklaamist loobumine

Kui teile esitatakse GSK käitumispõhist veebireklaami, on selle juures ikoon „Ad Choices“ (reklaamivalikud). Sellel ikoonil või lingil klikkides suunatakse teid veebisaidile, kus saate hallata oma brauseriajaloo andmete kasutamist seoses käitumispõhise veebireklaamiga või keelata nende andmete kasutamise. Teie mobiilseadmel võib lisaks olla seade „Limit Ad Tracking“ ehk reklaamiotstarbelise jälgimise piiramine (iOS-iga seadmetel) või „Opt out of Interest-Based Ads“ ehk huvipõhistest reklaamidest loobumine (Androidiga seadmetel), mis võimaldab piirata rakenduste kasutamisega seotud teabe kasutamist teie huvidega seotud reklaamide esitamiseks.

Kui otsustate loobuda, võidakse teile veebis endiselt kuvada reklaame, sealhulgas GSK reklaame muu info põhjal (nt vaadatava veebilehe sisu järgi, kuid mitte teie brauseriajaloo põhjal). Teatud juhtudel võivad kolmandatest isikutest reklaamijad ka jätkata teie andmete kogumist, kuid ei või neid andmeid kasutada teie varasemal veebikäitumisel põhinevate reklaamide esitamiseks.

Rohkem teavet valikute kohta, mille abil kasutajad saavad mõjutada oma veebikäitumise andmete kogumist kolmandate isikute veebisaitidel ja rakendustes ning nende kasutamist reklaamijate poolt, pakub Network Advertising Initiative’i veebisait aadressil http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, Digital Advertising Alliance’i veebisait aadressil http://www.aboutads.info/ või European Digital Advertising Alliance’I veebisait aadressil http://youronlinechoices.eu/.

9. Meie kontaktandmed

Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 8a, Tallinn. Tel. 667 6900, mail: estonia@gsk.com

GSK kontaktandmed

Kui teil on privaatsuspõhimõtetega seoses küsimusi, kommentaare või taotlusi, palume võtta ühendust GSK kohaliku esindajaga, kelle kontaktandmed on allpool. Pöördumises palume ära märkida, milliseid veebisaite olete kasutanud ja kuidas teiega ühendust võtta.

GSK kontakttelefon Eestis: 667 6900

GSK kontaktandmed teistes riikides leiate aadressilt http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/