Privacy centre

GSK privaatsuskeskus

Tere tulemast! Me võtame oma andmekaitsealaseid kohustusi tõsiselt. Lugege lisa meie praktikate ja oma õiguste kohta.

 

a

Allpool on ära toodud meie peamised privaatsusteatised. Vajaduse korral muutke ülal oma asukohta ja valige enda jaoks kõige asjakohasem privaatsusteatis.

GSSK kandidaatide privaatsusavaldus

Eesti

Viimati uuendatud: 1. august 2020

See privaatsusteatis on värbamisprotsessis osalevatele kandidaatidele.

Täname, et tunnete huvi glaxosmithkline vastu. Me mõistame, et privaatsus on teie jaoks oluline. Me oleme võtnud endale kohustuseks suhtuda teie isikuandmetesse hoole ja kohusetundega.

Meie privaatsusavalduses antakse teile teada, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me seda teeme. Me selgitame, milleks me teie isikuandmeid värbamise ja töölevõtmiseelse taustauuringu ajal kasutame. Samuti selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme ja need turvalisena hoiame.

Glaxosmithkline vastutab isikuandemete eest, mis te meile annate. Kui me ütleme „GSK“ või "„meie“, siis me viitame ettevõttele glaxosmithkline.

Isikuandmed on teave või teabe osa, mis võimaldab teid identifitseerida kas otse (nt teie nimi) või kaudselt (nt kordumatu identifitseerimisnumber).

Kui midagi selles privaatsusavalduses läheb vastuollu teie jurisdiktsiooni kohaliku seadusega, on ülimuslik kohalik seadus.

Siinses privaatsusavalduses me selgitame järgmist:

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Glaxosmithkline LLC, GSK Services Unlimited ja kohalik GSK ettevõtte, kuhu te kandideerimisavalduse esitate, on teie isikuandmete vastutavad töötlejad.

Siin on nimekiri riikidest, kus me tegutseme, koos asjaomaste kontaktandmetega: GSK ülemaailmsed kontaktid

Kontaktandmed ja privaatsusküsimustega tegelev kontaktasutus

Kui soovite kasutada oma õigusi, esitada küsimusi siinse privaatsusavalduse kohta, vajate lisateavet või soovite teada anda probleemist, võtke meiega ühendust aadressil gsk.recruitment@gsk.com. Ärge kasutage seda e-posti aadressi värbamist puudutavateks üldisteks küsimusteks ega spekulatiivsete kandideerimisavalduste saatmiseks.

Kui soovite teada, kes on privaatsusküsimustega tegelev kontaktasutus teie riigis, klõpsake privaatsusalased.

Missuguseid isikuandmeid me teie kohta kogume?

Värbamise ja töölevõtmiseelse taustauuringu osana kogume me teie kohta järgmisi andmeid:

 • Põhiandmed – teie nimi (sh nime eesliide või tiitel), sugu, vanus või sünniaeg;
 • Kontaktandmed – teave, mis te meile annate ja mis võimaldab meile teiega ühendust võtta, nt teie isiklik või töö e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber ja teie profiil professionaalsel sotsiaalmeedia platvormil;
 • Tööalane teave ja kogemus – teave teie hariduse, töökogemuse, referentside ja soovitajate kohta;
 • Riiklikud identifikaatorid – teie isikukood / passi number, elamis- ja tööloa staatus, sotsiaalkindlustuse number või muu maksumaksja/riiklik identifitseerimisnumber;
 • Finantsteave – teie palk, penisoniarve teave, ettevõtte toetused, preemiad, hüvitised, tööaja kirjed, maksumaksja viitenumber (nt maksukohustuslasena registreerimise number, riiklik tervisekindlustuse number, sotsiaalkindlustuse number). Samuti kogume teie pangaandmeid, kui värbamisprotsessi jooksul hüvitame teile kulusid;
 • Ülalpeetavate teave – teie ülalpeetavatega seotud teave, nt nende ees- ja perenimed, sünnikuupäevad ja teie abikaasa/elukaaslase ning ülalpeetavate kontaktandmed;
 • Intervjuude ajal kogutud teave – teid intervjueerinud isikute kirjapandud kommentaarid ja vestluse heli-/videosalvestised (telefoni- või videointervjuude korral);
 • Taustainfo – haridus ja akadeemilised ning professionaalsed kvalifikatsioonid. Kui soovime teile tööd pakkuda, võib juhtuda, et meil on vaja teha töölevõtmiseelne taustauuring. Samuti võime koguda täiendavat taustainfot, nagu laenuajalugu, karistusregistri andmed ja töötervishoiuandmed (kui see on seadusega lubatud);
 • Eriliiki isikuandmed – teie rassilist või etnilist päritolu, religiooni, poliitilisi või filosoofilisi veendumusi, ametiühingutesse kuulumist, veterani staatust, teie tervist, puudeid või seksuaalset sättumust puudutav teave. Me kasutame seda teavet olemaks kindel, et järgime asjakohaseid seadusi. Kui pakume teile töökohta, võime teilt küsida teavet ka teie tervise (füüsilise või vaimse) kohta, et saaksime anda teile ja teie ülalpeetavatele ravikindlustushüvitisi. Me kasutame seda teavet ka selleks, et arutada teiega, missuguseid mõistlikke kohandusi saame teie heaks teha. Me soovime olla kindlad, et pakume kaasavat töökohta. 

Te saate otsustada, kas annate meile eriliiki isikuandmeid, kui teilt neid küsime. Kui otsustate neid meile mitte anda, võite olla kindlad, et see ei mõjuta teie kandideerimist.

Samuti võite otsustada, et ei anna meile muud liiki isikuandmeid, kui teilt neid küsime. Kui otsustate meile isikuandmeid mitte anda, ei pruugi me olla võimelised teie kandideerimisavaldust hindama või arvesse võtma.

Kui annate meile isikuandmeid kellegi teise kohta, nt teie abikaasa/elukaaslane või soovitajad, eeldame, et teil on olemas nende luba nende isikuandmete jagamiseks meiega.

Me ei töötle isikuandmeid (sh ülalpool loetletud teave), kui teie riigi seadus keelab meil seda teha.

Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Otse teilt, kui te:

 • Loote konto ja profiili GSK karjääriportaalis;Jagate või kasutate oma sotsiaalmeedia profiili GSK karjääriportaali minemiseks;
 • Liitute meiega, et saada teavet avatud tööpakkumiste kohta;
 • Jagate meiega oma elulookirjeldust GSK karjääriportaali kaudu või muul viisil ja
 • Osalete kohtumistel, intervjuudel või värbamisharjutustel.

Muudest allikatest, nagu:

 • Töövahendusbürood,
 • Ettevõtted, mis teevad meie jaoks töölevõtmiseelset taustauuringut, ja
 • Teie kolleegid ja/või juhatajad, kui te annate meile oma referentsid.

Avalikest allikatest:

 • Me kogume teie isikuandmeid avalikest allikatest, kui see on seadusega lubatud. Me võime niisugust allikat kasutada teie litsentside kontrollimiseks või kontrollideks, mida meil on vaja teha asjakohaste seaduste järgimiseks.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid eesmärkidel, mida kirjeldame selles privaatsusavalduses allpool, või eesmärkidel, mis ühtivad kirjeldatud eesmärkidega mõistlikus ulatuses. Me ei saa ega kasuta neid muudel eesmärkidel ilma teie loata, välja arvatud juhul, kui meil on selleks seaduslik õigus või kohustus.

Teie kandideerimisavalduse läbivaatamine.

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teie kandideerimisavaldusele vastamiseks. Kui keegi teine andis meile teie kohta vihje või me saime teie andmed muudest allikatest, kasutame teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks ja teie teavitamiseks meie värbamisprotsessist;
 • Teie profiili loomiseks;
 • Teie profiili sobivuse hindamiseks töö jaoks, milleks te kandideerimisavalduse esitate;
 • Kõigi kandidaatide hindamiseks ja sobivaimate väljavalimiseks ning
 • Intervjuude ja harjutuste läbiviimiseks värbamisprotsessi ajal.

Töölevõtmiseelse taustauuringu tegemine, kui otsustame teile töökohta pakkuda.

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 

 • Teie tausta, referentside ja muu teie poolt meile antud teabe kontrollimiseks seadusega lubatud ulatuses. Me jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, kes teevad meie jaoks töölevõtmiseelseid taustauuringuid, ja
 • Tööpakkumise ja muude dokumentide ettevalmistamiseks, mida kasutame selles meie värbamisprotsessi lepingueelses etapis.

Teie lisamine GSK talendikausta.

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Teiega arvestamiseks praeguste või tulevaste võimaluste korral mis tahes GSK ettevõttes või filiaalis. See tähendab, et jagame teie isikuandmeid teiste GSK üksustega, ja
 • Teie teavitamiseks võimalustest või selleks, et paluda teil oma profiili uuendada.

Meie värbamisprotsessi ning samuti ka meie värbamisprotsessiga seotud äritegevuse haldamine ja parandamine.

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meie võrgu ja infosüsteemide turvalisuse haldamiseks;
 • Meie värbamisprotsessiga seotud registrite pidamiseks;
 • Värbamisprotsessi meie ootustele vastamise hindamiseks, veendumaks, et kasutame õiglasi tööhõivetavasid;
 • Värbamisprotsessiga seotud tegevusaruannete ja analüüside, sh analüütika ja meetrika ettevalmistamiseks ja tegemiseks.

Meie eesmärkide saavutamine.

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kohaldatavate seaduste ja eeskirjade järgimiseks;
 • Pädevate avalike asutuste taotlustele vastamiseks;
 • Teid meie tingimuste ja poliitika muudatustest teavitamiseks;
 • Õiguste kasutamiseks või GSK kaitsmiseks võimalike, ähvardavate või tegelike kohtuvaidluste korral;
 • GSK, teie ja teiste isikute elutähtsate huvide kaitsmiseks;
 • Tööga seotud kohanduste ja ravikindlustushüvitiste pakkumiseks teile ja teie ülalpeetavatele;
 • GSK edusammude hindamiseks erinevate värbamiseesmärkide saavutamisel, et tagada võrdsete võimaluste jälgimine ja aruandlus;
 • Teie päringutele või taotlustele vastamiseks või nende läbivaatamiseks ja
 • Kui müüme, loovutame või anname üle kogu või osa oma ettevõttest.

Miks meil on lubatud teie isikuandmeid koguda ja kasutada?

Me saame teie isikuandmeid koguda ja kasutada, kui on tegemist ühega järgmistest:

 • Meetmete võtmine enne töölepingu sõlmimist või töölepingu täitmine;
 • Seaduse järgimine, nt tööõigust, sotsiaalkindlustust ja töötervishoidu puudutavad seadused ja eeskirjad;
 • Olete meile andnud eraldi loa, kui niisugune luba on vajalik (seaduses nimetatakse seda „nõusolekuks“). Te saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta;
 • Meil on huvi arvestada teie kui kandidaadiga praeguste ja tulevaste töövõimaluste korral (seaduses nimetatakse seda „õigustatud huviks“). Seda ei kohaldata, kui teie huvid või põhiõigused ja -vabadused on ülimuslikud meie õigustatud huvide suhtes, ja
 • Teie ja teiste isikute elutähtsate huvide kaitsmine.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Me tahame olla kindlad, et teie isikuandmeid ei jagataks nendega, kellel pole õigust neid näha ega kasutada. Me kasutame mitmesuguseid turvameetmeid ja -tehnoloogiaid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid.

Me valime hoolikalt teenusepakkujaid, kellega koos töötame, ja kontrollime, et neil oleksid paika pandud turvameetmed ja -tehnoloogiad teie isikuandmete kaitsmiseks. Me ei luba oma teenusepakkujatel ja tarnijatel kasutada teie isikuandmeid nende endi eesmärkidel.

Missugused on teie õigused seoses oma isikuandmetega?

Teil on õigused, millest meil tuleb teid teavitada. Teie õigused olenevad sellest, mis põhjusel me teie isikuandmeid töötleme, ja teie jurisdiktsiooni kohalikest seadustest. Sõltuvalt sellest võib teil olla õigus:

 • Küsida meilt koopiat oma isikuandmetest. Siin on mõned erandid, mis tähendab, et te ei pruugi alati saada koopiat kõigist andmetest, mida me töötleme;
 • Paluda meil parandada andmed, mis teie arvates on ebatäpsed. Samuti on teil õigus paluda meil täiendada andmeid, mis teie arvates on ebatäielikud;
 • Paluda meil kustutada teie isikuandmed;
 • Paluda meil piirata teie isikuandmete töötlemist;
 • Esitada vastuväide teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta; 
 • Paluda meil edastada andmed, mis te olete meile andnud, ühest organisatsioonist teise või anda need teile ja
 • Esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele.

Teavet selle kohta, kuidas meiega ühendust võtta, et paluda meil teha mõnda eespool öeldust, vaadake jaotisest „Kontaktandmed ja privaatsusküsimustega tegelev kontaktasutus“.

Et kaitsta teie ja teiste privaatsust, peame me kontrollima teie identiteeti enne, kui teeme teie poolt palutut.

Kui esitate vastuväite teie isikuandmete meiepoolse kasutamise kohta või kui võtate tagasi nõusoleku, mis te varem meile andsite oma isikuandmete kasutamiseks, siis me respekteerime teie valikut kooskõlas kohaldatava seadusega. Ent kui esitate vastuväite või võtate tagasi oma nõusoleku, võib juhtuda, et me ei saa lõpuni viia jaotises „Kuidas me teie isikuandmeid kasutame“ kirjeldatud värbamise ja töölevõtmiseelse taustauuringu tegevusi.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik värbamise ja töölevõtmiseelse taustauuringu tegevusteks, nagu siinses privaatsusavalduses selgitatud. Kui värbamise ja töölevõtmiseelse taustauuringu tegevused on lõpetatud, võib juhtuda, et peame teie isikuandmeid säilitama kauem seoses kohtumenetluse või GSK-ga seotud uurimisega.

Mõnes jurisdiktsioonis on seaduste ja eeskirjadega sätestatud, kui kaua meil tuleb teie isikuandmeid säilitada. Säilitamise kestus sõltub seadustest, mis kehtivad jurisdiktsioonis, mille alla te kuulute meile teabe andmise ajal.
Kui pakume teile tööd ja te otsustate selle vastu võtta, saadame teile töötajate privaatsusavalduse. Töötajate privaatsusavalduses selgitatakse, kuidas me oma töötajate isikuandmeid kasutame, säilitame ja kaitseme.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Jagame teie isikuandmeid teadmisvajaduse alusel ja ulatuses, mis on vajalik seaduste ja eeskirjade täitmiseks ning värbamisprotsessiga seotud tegevuste haldamiseks ja läbiviimiseks.

Me jagame teie isikuandmeid ainult oma GSK ettevõtete ja filiaalide meeskondadega, kes vajavad neid oma töö tegemiseks.

Mõnel juhul teevad meie jaoks värbamise ja töölevõtmiseelse taustauuringu tegevusi spetsialiseerunud teenusepakkujad. Me jagame teie isikuandmeid nende teenusepakkujate töötajate ja meeskondadega, kes vajavad neid oma töö tegemiseks.

Samuti jagame teie isikuandmeid muude spetsialiseerunud teenusepakkujatega, kes meiega töötavad, näiteks:

 • Ürituste korraldamise agentuurid ja reisibürood;
 • Tehnoloogiapakkujad, kes töötavad meiega meie digifoorumite ja rakenduste arendamiseks ja täiustamiseks, ning
 • Kutselised nõustajad, nagu audiitorid, raamatupidajad ja juristid. 

Samuti jagame teie isikuandmeid kohalike ja välisriikide reguleerimisasutuste või valitus- ja täitevasustustega, kui seadus meilt seda nõuab. Need võivad asuda teie elukohariigis või mujal.

Missugustel juhtudel me edastame teie isikuandmeid väljapoole teie koduriiki?

Me töötame üle kogu maailma. Seetõttu võib juhtuda, et meil on vaja edastada ja kasutada teie isikuandmeid väljaspool riiki, kus me teilt neid andmeid kogume. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, nagu andmekaitselepingu tüüptingimusi sisaldavad andmeedastuse lepingud, et kaitsta teie isikuandmeid, kui me edastame neid teie koduriigist väljapoole. Andmekaitseseadused riikides, kuhu me teie andmed edastame, et pruugi olla samad mis teie koduriigis. Täitevasutustel, reguleerivatel asutustel, julgeolekuasutustel või kohtutel riikides, kuhu me teie isikuandmed edastame, võib olla õigus teie isikuandmeid näha.

Lisateave, kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP)

Euroopa Komisjon tunnistab, et mõnel riigil väljaspool EMP-d on sarnased andmekaitsenormid. Täieliku nimekirja nendest riikidest leiate siit.

Kui edastame teie isikuandmeid riiki, mis pole selles nimekirjas, teeme seda oma siduva kontsernisisese eeskirja (Binding Corporate Rules, bcrs) ja Euroopa Komisjoni vastu võetud lepingu tüüptingimuste alusel. Need võimaldavad meil edastada isikuandmeid rahvusvaheliselt oma grupi ettevõtete piires ja täita Euroopa Liidu andmekaitseseadusi ja isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

 

Kuidas me kasutame alaealiste isikuandmeid?

Ma kasutame alaealiste isikuandmeid ainult siis, kui töö on ette nähtud praktikandile.

Kui elate mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis ja esitate kandideerimisavalduse praktikandi tööle, siis kinnitate meile, et olete vähemalt 16-aastane ning võite anda meile oma isikuandmeid ja osaleda värbamisprotsessis ilma vanemate nõusolekuta.

Kui elate väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja esitate kandideerimisavalduse praktikandi tööle ning kui olete oma riigi seaduste kohaselt veel alaealine, siis peab meil olema teie vanemate või seadusliku eestkostja nõusolek, et koguda ja kasutada teie isikuandmeid, nagu siinses privaatsusavalduses kirjeldatud.

Meie vastutus seoses veebisaitidega, mida me ei oma ega kontrolli

Meie karjääriportaal võib sisaldada linke veebisaitidele või mobiilirakendustele, mida me ei oma ega kontrolli. Meie privaatsusavaldus nendele ei kehti. Lugege nendel veebisaitidel ja mobiilirakendustes olevaid privaatsusavaldusi, kui soovite teada, kuidas nad teie isikuandmeid koguvad, kasutavad ja jagavad.

Kuidas me seda privaatsusavaldust uuendame?

Aeg-ajalt uuendame me siinset privaatsusavaldust. Kõik muudatused jõustuvad siis, kui postitame uuendatud privaatsusavalduse oma karjääriportaali. Seda privaatsusavaldust uuendati viimati kuupäeval, mis on ära toodud ülal märke „Viimati uuendatud“ juures. Kui muudatused on olulised, teavitame me sellest paremini märgataval viisil, et te teaksite, missuguste muudatustega on tegemist.