Privacy centre

Pusat Privasi GSK

Selamat Datang. Kami mengambil tanggungjawab kami mengenai privasi data dengan serius. Ketahui secara lanjut tentang amalan kami dan hak anda.

 

a

Anda boleh mendapatkan notis-notis privasi utama di bawah. Sila menukar lokasi anda di atas sekiranya perlu dan memilih notis privasi yang paling relevan kepada anda.

Notis Privasi Calon GSK

Malaysia

Kemas Kini Terakhir: 25 Mei 2022

Notis Privasi ini dituju kepada calon-calon penyaringan.

Terima kasih atas minat anda dengan GlaxoSmithKline. Kami memahami privasi penting kepada anda. Kami komited untuk mengendalikan maklumat peribadi anda dengan berhati-hati dan berintegriti.

Notis Privasi kami memberitahu anda maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami mengumpulkannya. Kami menerangkan tujuan kami menggunakan maklumat peribadi anda semasa penyaringan pengambilan dan pra-pekerjaan. Kami juga menerangkan cara kami melindungi maklumat peribadi anda dan memastikannya selamat.

GlaxoSmithKline menghargai privasi anda. Apabila kami menyebut "GSK", "kami" atau "kita", ini ialah orang yang kami maksudkan.

Maklumat peribadi bermaksud sebarang maklumat atau sebahagian maklumat yang boleh mengenal pasti anda sama ada secara langsung (cth. nama anda) atau secara tidak langsung (cth. nombor ID unik).

Jika apa-apa dalam Notis Privasi ini bercanggah dengan undang-undang tempatan di bidang kuasa anda, undang-undang tempatan diguna pakai.

Dalam notis privasi ini, kami menjelaskan:

 

Siapakah yang mengawal maklumat peribadi anda?

GlaxoSmithKline LLC, GSK Services Unlimited, bersama syarikat GSK tempatan yang anda mohon, ialah pengawal maklumat peribadi anda.

Berikut ialah senarai lokasi tempat kami beroperasi, berserta butiran hubungan yang berkaitan: Hubungan seluruh dunia GSK

Maklumat Hubungan dan Titik hubungan privasi

Jika anda ingin menggunakan hak anda, mempunyai sebarang pertanyaan tentang Notis Privasi ini, memerlukan maklumat lanjut atau ingin mengemukakan kebimbangan, sila hubungi kami gsk.recruitment@gsk.com. Sila jangan gunakan e-mel ini untuk pertanyaan umum tentang pengambilan atau menghantar permohonan spekulatif.

Jika anda ingin mengetahui titik hubungan privasi anda di negara anda, sila klik di sini: Maklumat hubungan privasi atau hubungi kami menggunakan maklumat yang tersedia di sini: Hubungan seluruh dunia GSK.

Apakah maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda?

Sebagai sebahagian daripada penyaringan pengambilan dan pra-pekerjaan, kami mengumpul anda

 • Maklumat asas – nama (termasuk awalan atau gelaran), jantina, umur atau tarikh lahir anda;
 • Maklumat hubungan – maklumat yang anda berikan kepada kami yang membolehkan kami menghubungi anda, cth. e-mel peribadi atau perniagaan anda, alamat surat-menyurat, nombor telefon dan profil pada platform media sosial profesional;
 • Maklumat dan pengalaman profesional – maklumat berkaitan pendidikan, pengalaman kerja, rujukan dan perujuk anda;
 • Pengecam negara – ID/pasport negara, status pemastautin dan permit kerja, nombor keselamatan sosial, atau nombor pengenalan pembayar cukai/kerajaan anda yang lain;
 • Maklumat kewangan – gaji anda, maklumat akaun persaraan, elaun syarikat, bonus, faedah, rekod masa bekerja dan nombor rujukan pembayar cukai (cth. Nombor Pengenalan Cukai, nombor Insurans Kebangsaan, Nombor Keselamatan Sosial). Kami juga akan mengumpul butiran bank anda jika kami membayar balik perbelanjaan anda semasa proses pengambilan;
 • Maklumat tanggungan – maklumat yang berkaitan dengan tanggungan anda, cth. nama pertama dan keluarga, tarikh lahir dan butiran hubungan suami/isteri/pasangan dan tanggungan anda;
 • Maklumat yang dikumpul semasa temu bual – komen yang dicatat oleh penemuduga kami dan rakaman audio/video temu bual (jika temu bual telefon atau temu bual melalui video);
 • Maklumat latar belakang – pendidikan dan akademik serta kelayakan profesional. Jika kami ingin menawarkan pekerjaan kepada anda, kami mungkin perlu melengkapkan penyaringan pra-pekerjaan. Kami juga boleh mengumpul maklumat latar belakang tambahan seperti sejarah kredit, rekod jenayah dan maklumat kesihatan pekerjaan (jika dibenarkan oleh undang-undang);
 • Kategori khas data peribadi – maklumat yang berkaitan dengan asal-usul kaum atau etnik, kepercayaan agama, politik atau falsafah, keahlian kesatuan perdagangan, status veteran atau maklumat tentang kesihatan, kecacatan atau orientasi seksual anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk memastikan kami memenuhi undang-undang yang berkaitan. Jika kami menawarkan pekerjaan kepada anda, kami juga mungkin meminta maklumat tentang kesihatan anda (fizikal atau mental) supaya kami boleh memberikan faedah kesihatan dan insurans kepada anda serta tanggungan anda. Kami juga akan menggunakan maklumat ini untuk membincangkan dengan anda tentang pelarasan munasabah yang boleh kami lakukan untuk anda. Kami mahu memastikan kami menyediakan tempat kerja yang inklusif.

Anda boleh memutuskan sama ada untuk memberi kami kategori maklumat khas, jika kami meminta maklumat tersebut daripada anda. Jika anda membuat keputusan untuk tidak berkongsi maklumat ini dengan kami, sila yakin bahawa ini tidak menjejaskan permohonan anda.

Anda juga boleh memilih untuk tidak memberi kami jenis maklumat peribadi lain apabila kami meminta maklumat tersebut daripada anda. Jika anda memutuskan untuk tidak memberikan kami maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat menilai atau mempertimbangkan permohonan anda.

Jika anda memberikan kami maklumat peribadi orang lain, cth suami/isteri/pasangan atau pengadil anda, kami menganggap anda mempunyai kebenaran mereka untuk berkongsi data mereka dengan kami.

Kami tidak akan memproses maklumat peribadi (termasuk mana-mana maklumat yang disenaraikan di atas) sekiranya undang-undang negara anda melarang kami berbuat demikian.

Bagaimanakah kami mengumpul maklumat peribadi anda?

Terus daripada anda apabila anda:

 • Mencipta akaun dan profil dalam portal kerjaya GSK;
 • Berkongsi atau menggunakan profil media sosial anda untuk mengakses portal kerjaya GSK;
 • Mendaftar dengan kami untuk menerima iklan pekerjaan terbuka;
 • Berkongsi resume anda dengan kami, sama ada melalui portal kerjaya GSK atau melalui cara lain; dan
 • Mengambil bahagian dalam mesyuarat, temu duga atau latihan-latihan pengambilan.

Daripada sumber lain:

 • Agensi pengambilan;
 • Syarikat yang melakukan penyaringan pra-pekerjaan untuk kami; dan
 • Rakan sekerja dan/atau pengurus anda apabila mereka memberi kami rujukan anda.

Daripada sumber awam:

 • Kami mengumpul maklumat peribadi anda daripada sumber awam, jika dibenarkan oleh undang-undang. Kami mungkin menggunakan sumber sedemikian untuk mengesahkan lesen anda, atau untuk melengkapkan sebarang pemeriksaan yang perlu kami lakukan untuk memenuhi undang-undang yang berkaitan.

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat peribadi anda?

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang telah kami huraikan di bawah dalam Notis Privasi ini, atau untuk tujuan yang serasi secara munasabah dengan yang diterangkan. Kami tidak boleh dan tidak akan, menggunakannya untuk tujuan lain tanpa kebenaran anda, melainkan kami mempunyai hak atau kewajipan undang-undang untuk melakukannya.

Untuk mempertimbangkan permohonan anda.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda:

 • Untuk membalas permohonan anda. Sekiranya orang lain merujuk anda kepada kami atau kami memperoleh maklumat anda daripada sumber lain, kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghubungi anda dan memberitahu anda tentang proses pengambilan kami;
 • Untuk mencipta profil anda;
 • Untuk menilai kesesuaian profil anda untuk pekerjaan yang anda mohon;
 • Apabila kami menilai semua calon kami dan mencipta senarai pendek; dan
 • Untuk menjalankan temu duga dan latihan semasa proses pengambilan pekerja.

Untuk penyaringan pra-pekerjaan, jika kami membuat keputusan untuk menawarkan pekerjaan kepada anda.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk

 • Menyemak latar belakang, rujukan anda dan maklumat lain yang anda berikan kepada kami, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat yang melakukan pemeriksaan penyaringan pra-pekerjaan ini untuk kami; dan
 • Menyediakan tawaran pekerjaan dan dokumen lain yang kami gunakan pada peringkat pra-kontrak proses pengambilan kami.

Untuk menyertakan anda dalam kumpulan bakat GSK.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk

 • Mempertimbangkan anda untuk peluang yang kami ada sekarang, atau masa hadapan, dalam mana-mana syarikat dan ahli gabungan GSK. Ini bermakna kami akan berkongsi maklumat anda dengan entiti GSK lain; dan
 • Untuk memberitahu anda tentang peluang atau meminta anda mengemas kini profil anda.

Untuk mengurus dan memperbaiki proses pengambilan kami serta operasi perniagaan kami yang berkaitan dengan proses pengambilan.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • Mengurus rangkaian dan keselamatan sistem maklumat kami;
 • Menyimpan rekod berkaitan proses pengambilan pekerja kami;
 • Mengukur proses pengambilan berbanding aspirasi kami untuk memastikan kami mematuhi amalan pekerjaan yang adil;
 • Menyediakan dan melaksanakan pelaporan serta analisis pengurusan, termasuk analitik dan metrik, berkaitan dengan proses pengambilan.

Untuk mencapai tujuan lain.

Kami akan menggunakan maklumat peribadi anda:

 • Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai;
 • Untuk bertindak balas kepada permintaan daripada pihak berkuasa awam yang berwibawa;
 • Untuk memberitahu anda tentang perubahan pada terma, syarat dan dasar kami;
 • Untuk melaksanakan atau mempertahankan GSK terhadap tindakan undang-undang yang berpotensi, terancam atau sebenar;
 • Untuk melindungi GSK, kepentingan penting anda atau orang lain;
 • Untuk menyediakan penginapan yang berkaitan dengan kerja atau faedah kesihatan dan insurans kepada anda dan kepada tanggungan anda
 • Untuk menilai kemajuan GSK dalam mencapai matlamat kepelbagaian pengambilan pekerjanya untuk memastikan pemantauan dan pelaporan peluang yang sama.
 • Untuk membalas dan mengendalikan pertanyaan atau permintaan anda; dan
 • Apabila kami menjual, menyerahkan atau memindahkan kesemua atau sebahagian perniagaan kami;

Mengapakah kami dibenarkan untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda?

Kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda apabila salah satu daripada yang berikut terpakai:

 • Untuk mengambil langkah-langkah sebelum membuat kontrak pekerjaan atau melaksanakan kontrak pekerjaan;
 • Untuk mematuhi undang-undang, contohnya, undang-undang dan peraturan pekerjaan, keselamatan sosial dan kesihata pekerjaan;
 • Anda secara khusus telah memberikan kebenaran anda kepada kami apabila kebenaran tersebut adalah wajib (undang-undang memanggilnya sebagai "persetujuan"). Anda boleh menarik balik kebenaran pada bila-bila masa;
 • Kami mempunyai kepentingan untuk mempertimbangkan anda sebagai calon bagi peluang pekerjaan semasa dan akan datang (undang-undang memanggilnya "kepentingan sah"). Ini tidak terpakai jika kepentingan sah kami diatasi oleh kepentingan anda atau hak asasi dan kebebasan; dan
 • Untuk melindungi kepentingan penting anda atau orang lain.

Bagaimanakah kami melindungi maklumat peribadi anda?

Kami ingin memastikan maklumat peribadi anda tidak dikongsi dengan atau digunakan oleh mereka yang tidak dibenarkan melihatnya. Kami menggunakan pelbagai langkah keselamatan dan teknologi untuk melindungi maklumat peribadi anda.

Kami berhati-hati memilih penyedia perkhidmatan untuk bekerjasama dan memastikan mereka mempunyai langkah keselamatan dan teknologi yang disediakan bagi melindungi maklumat peribadi anda. Kami tidak membenarkan pembekal perkhidmatan dan pembekal kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri.

Apakah hak anda berkaitan maklumat peribadi anda?

Anda mempunyai hak yang perlu kami maklumkan kepada anda. Hak yang tersedia untuk anda bergantung pada alasan kami untuk memproses maklumat peribadi anda dan undang-undang tempatan dalam bidang kuasa anda.

Bergantung pada perkara ini, anda mungkin mempunyai hak untuk:

 • Minta salinan maklumat peribadi anda kepada kami. Terdapat beberapa pengecualian, yang bermaksud anda mungkin tidak selalu menerima semua maklumat yang kami proses;
 • Minta kami untuk membetulkan maklumat yang anda fikir tidak tepat. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami melengkapkan maklumat yang anda fikir tidak lengkap;
 • Minta kami untuk memadamkan maklumat peribadi anda;
 • Minta kami untuk mengehadkan pemprosesan maklumat anda;
 • Membantah pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami;
 • Minta agar kami memindahkan maklumat yang telah anda berikan kepada kami dari satu organisasi ke organisasi lain, atau memberikannya kepada anda; dan
 • Mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda.

Anda boleh mengetahui cara untuk berhubung dengan kami untuk meminta kami melakukan mana-mana perkara  di atas dengan melihat di bahagian 'Maklumat Hubungan dan Titik hubungan privasi'.

Untuk perlindungan anda dan untuk melindungi privasi orang lain, kami mungkin perlu mengesahkan identiti anda sebelum menyelesaikan perkara yang anda minta kami lakukan.

Jika anda membantah kami menggunakan maklumat peribadi anda atau menarik semula kebenaran untuk kami menggunakan maklumat peribadi anda, selepas memberikannya kepada kami pada mulanya, kami akan menghormati pilihan anda selaras dengan undang-undang yang terpakai. Walau bagaimanapun, dengan membantah atau menarik balik kebenaran anda, kami mungkin tidak dapat melengkapkan aktiviti penyaringan pengambilan dan pra-pekerjaan yang diterangkan dalam ‘Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda’.

Berapa lamakah kami menyimpan maklumat peribadi anda?

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda hanya selagi kami perlu supaya kami dapat melengkapkan aktiviti penyaringan pengambilan dan pra-pekerjaan yang telah kami jelaskan dalam Notis Privasi ini. Sebaik sahaja aktiviti penyaringan pengambilan dan pra-pekerjaan selesai, kami mungkin perlu menyimpannya lebih lama kerana tindakan undang-undang atau siasatan yang melibatkan GSK.

Dalam sesetengah bidang kuasa, undang-undang dan peraturan memberitahu kami tempoh masa kami perlu menyimpan maklumat peribadi anda. Tempoh masa bergantung pada undang-undang bidang kuasa anda berada apabila anda berkongsi maklumat dengan kami.

Jika kami menawarkan anda bekerja dan anda memutuskan untuk menerima, kami akan menghantar Notis Privasi Pekerja kami kepada anda. Notis Privasi Pekerja menerangkan cara kami menggunakan, menyimpan dan melindungi maklumat peribadi pekerja kami.

Dengan siapakah kami berkongsi maklumat peribadi anda?

Kami berkongsi maklumat peribadi anda atas dasar keperluan untuk mengetahui dan setakat yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan dan untuk mengurus dan menjalankan aktiviti berkaitan dengan proses pengambilan.

Kami berkongsi maklumat peribadi anda hanya dengan pasukan dalam syarikat dan ahli gabungan GSK kami yang perlu melihatnya untuk menjalankan tugas mereka.

Dalam sesetengah kes, aktiviti penyaringan pengambilan dan pra-pekerjaan kami dilakukan untuk kami oleh penyedia perkhidmatan khusus. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang dan pasukan mereka yang perlu melihatnya sebagai sebahagian daripada tugas mereka.

Kami juga akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan khusus lain yang bekerja dengan kami, sebagai contoh:

 • Acara dan agensi pelancongan;
 • Pembekal teknologi yang bekerjasama dengan kami untuk membangun dan menambah baik forum dan apl digital kami; dan
 • Penasihat profesional seperti juruaudit, akauntan dan peguam.

Kami juga akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pengawal selia tempatan atau asing, atau pihak berkuasa kerajaan dan penguatkuasa undang-undang jika kami perlu berbuat demikian mengikut undang-undang. Ini mungkin berada di dalam atau di luar negara kediaman anda.

Dalam keadaan manakah kami memindahkan maklumat peribadi anda ke luar negara asal anda?

Kami bekerja di seluruh dunia. Oleh itu, kami mungkin perlu memindahkan dan menggunakan maklumat peribadi anda ke luar negara tempat kami mengumpulnya daripada anda. Kami melaksanakan langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda apabila kami memindahkan maklumat peribadi anda di luar negara asal anda seperti perjanjian pemindahan data yang menggabungkan klausa perlindungan data standard. Undang-undang privasi data di negara tempat kami memindahkannya mungkin tidak sama dengan undang-undang di negara asal anda. Agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia, pihak berkuasa keselamatan atau mahkamah di negara yang kami pindahkan maklumat peribadi anda mungkin berhak untuk melihat maklumat peribadi anda.

Maklumat tambahan jika anda berpusat di European Economic Area (EEA)
European Commission mengiktiraf beberapa negara di luar EEA yang mempunyai standard perlindungan data yang sama. Senarai lengkap negara ini tersedia di sini.

Jika kami memindahkan maklumat peribadi anda ke negara yang tiada dalam senarai ini, kami melakukan demikian berdasarkan kami Binding Corporate Rules (BCR) dan klausa kontrak standard yang diterapkan oleh Suruhanjaya Eropah. Ini membolehkan kami membuat pemindahan antarabangsa maklumat peribadi dalam kumpulan syarikat kami dan memenuhi undang-undang perlindungan data Kesatuan Eropah dan General Data Protection Regulation (GDPR).

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat peribadi kanak-kanak bawah umur?

Kami menggunakan maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur hanya jika pekerjaan itu dimaksudkan untuk perantis.

Jika anda tinggal di salah satu negara di European Economic Area (EEA) dan anda memohon pekerjaan perantis, anda memberitahu kami anda berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan anda boleh memberikan kami maklumat peribadi anda dan mengambil bahagian dalam proses pengambilan tanpa anda persetujuan ibu bapa.

Jika anda tinggal di salah satu negara di luar EEA dan anda memohon pekerjaan perantis semasa anda di bawah umur mengikut undang-undang negara anda, kami mesti mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda, seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini.

Tanggungjawab kami berkenaan laman web yang bukan milik atau dalam kawalan kami

Portal kerjaya kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau aplikasi mudah alih yang bukan milik atau kawal kami. Notis Privasi kami tidak melindungi mereka. Sila baca notis privasi di tapak web dan aplikasi mudah alih tersebut jika anda ingin mengetahui cara mereka mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda.


Bagaimanakah kami mengemas kini notis privasi ini?

Dari semasa ke semasa, kami akan mengemas kini Notis Privasi ini. Sebarang perubahan menjadi berkesan apabila kami menyiarkan Notis Privasi yang telah disemak semula pada portal kerjaya kami. Notis Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada tarikh “Terakhir Kemas Kini” yang ditunjukkan di atas. Jika perubahan adalah ketara, kami akan memberikan notis yang lebih menonjol untuk memberitahu anda tentang perubahan tersebut